Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm

  • Ngày đăng :
  • 2019-06-04 14:03:30
  • Tình trạng :
  • Hoàn thành
  • Views :
  • 342,753

Danh sách chương Đọc truyện


Bạn có tin rằng, sau sáu ngày bảy đêm sẽ yêu một người?

Sinh nhật Thái tử, có vô số lễ vật được đưa vào cung, người đọc lễ vật đứng bên đọc: "Nam Hải minh châu!"

Hồi âm: Ta muốn có!

"Phục Hy cầm"

Hồi Âm: Ta muốn! Ta muốn

"Nữ Oa Thạch" 

Hồi Âm: Ta muốn! Ta muốn! Ta muốn

-----

Vị thái tử đang nhàn nhã uống trà bỗng nhiên nói một câu: Buổi tối có muốn hay không?"

Hồi Âm: Ta muốn! muốn, muốn, muốn

Danh sách chương (418):

1. Chương 1: Đêm thứ nhất của sáu ngày bảy đêm
2. Chương 2: Đêm thứ nhất của sáu ngày bảy đêm (2)
3. Chương 3: Ngày thứ nhất của sáu ngày bảy đêm
4. Chương 4: Ngày thứ nhất của sáu ngày bảy đêm (2)
5. Chương 5: Ngày thứ nhất của sáu ngày bảy đêm (3)
6. Chương 6: Đêm thứ hai của sáu ngày bảy đêm (1)
7. Chương 7: Đêm thứ hai của sáu ngày bảy đêm (2)
8. Chương 8: Ngày hôm sau của sáu ngày bảy đêm (1)
9. Chương 9: Ngày hôm sau của sáu ngày bảy đêm (2)
10. Chương 10: Đêm thứ ba của sáu ngày bảy đêm (1)
11. Chương 11: Đêm thứ ba của sáu ngày bảy đêm (2)
12. Chương 12: Đêm thứ ba của sáu ngày bảy đêm (3)
13. Chương 13: Đêm thứ ba của sáu ngày bảy đêm (4)
14. Chương 14: Ngày thứ ba của sáu ngày bảy đêm (1)
15. Chương 15: Đêm thứ tư của sáu ngày bảy đêm (1)
16. Chương 16: Đêm thứ tư của sáu ngày bảy đêm (2)
17. Chương 17: Đêm thứ tư của sáu ngày bảy đêm (3)
18. Chương 18: Ngày thứ tư của sáu ngày bảy đêm (1)
19. Chương 19: Ngày thứ tư của sáu ngày bảy đêm (2)
20. Chương 20: Ngày thứ tư của sáu ngày bảy đêm (3)
21. Chương 21: Ngày thứ tư của sáu ngày bảy đêm (4)
22. Chương 22: Ngày thứ tư của sáu ngày bảy đêm (5)
23. Chương 23: Ngày thứ tư của sáu ngày bảy đêm (6)
24. Chương 24
25. Chương 25: Ngày thứ tư của sáu ngày bảy đêm (8)
26. Chương 26: Ngày thứ tư của sáu ngày bảy đêm
27. Chương 27: Ngày thứ tư của sáu ngày bảy đêm (10)
28. Chương 28: Ngày thứ tư của sáu ngày bảy đêm (11)
29. Chương 29: Đêm thứ năm của sáu ngày bảy đêm(1)
30. Chương 30: Đêm thứ năm của sáu ngày bảy đêm(2)
31. Chương 31: Đêm thứ năm của sáu ngày bảy đêm (3)
32. Chương 32: Đêm thứ năm của sáu ngày bảy đêm (4)
33. Chương 33: Đêm thứ năm của sáu ngày bảy đêm (5)
34. Chương 34: Đêm thứ năm của sáu ngày bảy đêm (6)
35. Chương 35: Đêm thứ năm của sáu ngày bảy đêm (7)
36. Chương 36: Đêm thứ năm của sáu ngày bảy đêm (8)
37. Chương 37: Ngày thứ năm của sáu ngày bảy đêm (1)
38. Chương 38: Ngày thứ năm của sáu ngày bảy đêm (2)
39. Chương 39: Ngày thứ năm của sáu ngày bảy đêm (3)
40. Chương 40: Ngày thứ năm của sáu ngày bảy đêm (4)
41. Chương 41: Ngày thứ năm của sáu ngày bảy đêm (5)
42. Chương 42: Ngày thứ năm của sáu ngày bảy đêm (6)
43. Chương 43: Ngày thứ năm của sáu ngày bảy đêm (7)
44. Chương 44: Ngày thứ năm của sáu ngày bảy đêm (8)
45. Chương 45: Ngày thứ năm của sáu ngày bảy đêm (9)
46. Chương 46: Ngày thứ 5 của sáu ngày bảy đêm (10)
47. Chương 47: Đêm thứ sáu của sáu ngày bảy đêm (1)
48. Chương 48: Đêm thứ sáu của sáu ngày bảy đêm (2)
49. Chương 49: Đêm thứ sáu của sáu ngày bảy đêm (3)
50. Chương 50: Ngày thứ sáu của sáu ngày bảy đêm (1)
51. Chương 51: Ngày thứ sáu của sáu ngày bảy đêm (2)
52. Chương 52: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (1)
53. Chương 53: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (2)
54. Chương 54: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (3)
55. Chương 55: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (4)
56. Chương 56: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (5)
57. Chương 57: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (6)
58. Chương 58: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (7)
59. Chương 59: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (8)
60. Chương 60: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (9)
61. Chương 61: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (10)
62. Chương 62: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (11)
63. Chương 63: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (12)
64. Chương 64: Ta đã làm hai chuyện xấu (1)
65. Chương 65: Ta đã làm hai chuyện xấu (2)
66. Chương 66: Ta đã làm hai chuyện xấu (3)
67. Chương 67: Ta đã làm hai chuyện xấu (4)
68. Chương 68: Ta đã làm hai chuyện xấu (5)
69. Chương 69: Ta đã làm hai chuyện xấu [6]
70. Chương 70: Ta đã làm hai chuyện xấu [7]
71. Chương 71: Thứ có thể tống xuất [1]
72. Chương 72: Không thể tặng lễ vật (2)
73. Chương 73: Không thể tặng lễ vật (3)
74. Chương 74: Không thể tặng lễ vật (4)
75. Chương 75: Không thể tặng lễ vật (5)
76. Chương 76: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (1)
77. Chương 77: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (2)
78. Chương 78: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (3)
79. Chương 79: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (4)
80. Chương 80: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (5)
81. Chương 81: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (6)
82. Chương 82: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (7)
83. Chương 83: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (8)
84. Chương 84: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (9)
85. Chương 85: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (10)
86. Chương 86: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (11)
87. Chương 87: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (12)
88. Chương 88: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (13)
89. Chương 89: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (14)
90. Chương 90: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (15)
91. Chương 91: Ai ngược ngươi thì hãy ngược lại
92. Chương 92: Ai ngược ngươi thì hãy ngược lại (1)
93. Chương 93: Ai ngược ngươi thì hãy ngược lại (3)
94. Chương 94: Ai ngược ngươi thì hãy ngược lại (4)
95. Chương 95: Ai ngược ngươi thì hãy ngược lại (5)
96. Chương 96: Ai ngược ngươi thì hãy ngược lại (6)
97. Chương 97: Ai ngược ngươi thì hãy ngược lại (7)
98. Chương 98: Ai ngược ngươi thì hãy ngược lại (8)
99. Chương 99: Ai ngược ngươi thì hãy ngược lại (9)
100. Chương 100: Ai ngược ngươi thì hãy ngược lại (10)
101. Chương 101: Hắn chết tốt hơn ta chết (1)
102. Chương 102: Hắn chết tốt hơn ta chết (2)
103. Chương 103: Hắn chết tốt hơn ta chết (3)
104. Chương 104: Hắn chết tốt hơn ta chết (4)
105. Chương 105: Hắn chết tốt hơn ta chết (5)
106. Chương 106: Hắn chết tốt hơn ta chết (6)
107. Chương 107: Hắn chết tốt hơn ta chết (7)
108. Chương 108: Hắn chết tốt hơn ta chết (8)
109. Chương 109: Hắn chết tốt hơn ta chết (9)
110. Chương 110: Hắn chết tốt hơn ta chết (10)
111. Chương 111: Hắn chết tốt hơn ta chết (11)
112. Chương 112: Hắn chết tốt hơn ta chết (12)
113. Chương 113: Hắn chết vẫn tốt hơn ta chết (13)
114. Chương 114: Hắn chết tốt hơn là ta chết (14)
115. Chương 115: Hắn chết tốt hơn là ta chết (15)
116. Chương 116: Hắn chết vẫn tốt hơn là ta chết (16)
117. Chương 117: Hắn chết tốt hơn ta chết (17)
118. Chương 118: Hắn chết vẫn tốt hơn ta chết (118)
119. Chương 119: 119. Hắn chết tốt hơn ta chết(19)
120. Chương 120: 120. Hắn chết tốt hơn ta chết (20)
121. Chương 121: Hắn chết tốt hơn ta chết (21)
122. Chương 122: Hắn chết tốt hơn ta chết (22)
123. Chương 123: Hắn chết tốt hơn ta chết (23)
124. Chương 124: Hắn chết tốt hơn ta chết (24)
125. Chương 125: Hắn chết tốt hơn ta chết (25)
126. Chương 126: Hắn chết tốt hơn ta chết (26)
127. Chương 127: Hắn chết tốt hơn ta chết (27)
128. Chương 128: Hắn chết tốt hơn ta chết (28)
129. Chương 129: Hắn chết tốt hơn ta chết (29)
130. Chương 130: Hắn chết tốt hơn ta chết (30)
131. Chương 131: Chúng ta có thể làm bạn sao? (1)
132. Chương 132: Chúng ta có thể làm bạn sao? (2)
133. Chương 133: Chúng ta có thể làm bạn sao? (3)
134. Chương 134: Chúng ta có thể làm bạn sao? (4)
135. Chương 135: Chúng ta có thể làm bạn sao? (5)
136. Chương 136: Chúng ta có thể làm bạn sao? (6)
137. Chương 137: Chúng ta có thể làm bạn sao? (7)
138. Chương 138: Chúng ta có thể làm bạn sao? (8)
139. Chương 139: Chúng ta có thể làm bạn sao? (9)
140. Chương 140: Chúng ta có thể làm bạn sao? (10)
141. Chương 141
142. Chương 142: Vốn dĩ hắn là tên đàn ông biến thái (1)
143. Chương 143: Vốn dĩ hắn là tên đàn ông biến thái (2)
144. Chương 144: Vốn dĩ hắn là tên đàn ông biến thái (3)
145. Chương 145: Vốn dĩ hắn là tên đàn ông biến thái (4)
146. Chương 146: Vốn dĩ hắn là tên đàn ông biến thái (5)
147. Chương 147: Vốn dĩ hắn là tên đàn ông biến thái (6)
148. Chương 148: Vốn dĩ hắn là tên đàn ông biến thái (7)
149. Chương 149: Vốn dĩ hắn là tên đàn ông biến thái (8)
150. Chương 150: Vốn dĩ hắn là tên đàn ông biến thái (9)
151. Chương 151: Bị túi cao dược liên lụy (1)
152. Chương 152: Bị túi cao dược liên lụy(2)
153. Chương 153: Bị túi cao dược liên lụy (3)
154. Chương 154: Bị túi cao dược liên lụy (4)
155. Chương 155: Bị túi cao dược liên lụy (5)
156. Chương 156: Bị túi cao dược liên lụy (6)
157. Chương 157: Bị túi cao dược liên lụy (7)
158. Chương 158: Bị túi cao dược liên lụy (8)
159. Chương 159: Bị túi cao dược liên lụy (9)
160. Chương 160: Bị túi cao dược liên lụy (10)
161. Chương 161: Cùng ta xuống núi được không?
162. Chương 162: Cùng ta xuống núi được không? (2)
163. Chương 163: Cùng ta xuống núi được không? (3)
164. Chương 164: Cùng ta xuống núi được không? (4)
165. Chương 165: Cùng ta xuống núi được không? (5)
166. Chương 166: Cùng ta xuống núi được không? (6)
167. Chương 167: Cùng ta xuống núi được không? (7)
168. Chương 168: Cùng ta xuống núi được không? (8)
169. Chương 169: Cùng ta xuống núi được không? (9)
170. Chương 170: Cùng ta xuống núi được không? (10)
171. Chương 171: Cùng ta xuống núi, được không? (11)
172. Chương 172: Cùng ta xuống núi, được không? (12)
173. Chương 173: Cùng ta xuống núi, được không? (13)
174. Chương 174: Cùng ta xuống núi, được không? (14)
175. Chương 175: Cùng ta xuống núi, được không? (15)
176. Chương 176: Cùng ta xuống núi, được không? (16)
177. Chương 177: Cùng ta xuống núi, được không? (17)
178. Chương 178: Cùng ta xuống núi, được không? (18)
179. Chương 179: Cùng ta xuống núi, được không? (19)
180. Chương 180: Cùng ta xuống núi, được không? (20)
181. Chương 181: Ngươi chờ ai?[1]
182. Chương 182: Ngươi chờ ai?[2]
183. Chương 183: Ngươi chờ ai?[3]
184. Chương 184: Ngươi chờ ai?[4]
185. Chương 185: Ngươi chờ ai?[5]
186. Chương 186: Ngươi chờ người kia là ai?[6]
187. Chương 187: Ngươi chờ ai?[7]
188. Chương 188: Ngươi chờ ai?[8]
189. Chương 189: Ngươi chờ ai?[9]
190. Chương 190: Ngươi chờ ai?[10]
191. Chương 191: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (1)
192. Chương 192: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (2)
193. Chương 193: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (3)
194. Chương 194: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (4)
195. Chương 195: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (5)
196. Chương 196: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (6)
197. Chương 197: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (7)
198. Chương 198: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (8)
199. Chương 199: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (9)
200. Chương 200: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (10)
201. Chương 201: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (11)
202. Chương 202: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (12)
203. Chương 203: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (13)
204. Chương 204: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (14)
205. Chương 205: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (15)
206. Chương 206: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (16)
207. Chương 207: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (17)
208. Chương 208: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (18)
209. Chương 209: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (19)
210. Chương 210: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (20)
211. Chương 211: Ta muốn giao dịch với ngươi (1)
212. Chương 212: Ta muốn giao dịch với ngươi(2)
213. Chương 213: Ta muốn giao dịch với ngươi (3)
214. Chương 214: Ta muốn giao dịch với ngươi (4)
215. Chương 215: Ta muốn giao dịch với ngươi (5)
216. Chương 216: Ta muốn giao dịch với ngươi (6)
217. Chương 217: Ta muốn giao dịch với ngươi (7)
218. Chương 218: Ta muốn giao dịch với ngươi (8)
219. Chương 219: Ta muốn giao dịch với ngươi (9)
220. Chương 220: Ta muốn giao dịch với ngươi (10)
221. Chương 231: Dạy ngươi cái gì gọi là ‘‘đắc tội” [1]
222. Chương 232: Dạy ngươi cái gì gọi là ‘‘đắc tội” [2]
223. Chương 233: Dạy ngươi cái gì gọi là ‘‘đắc tội” [3]
224. Chương 234: Dạy ngươi cái gì gọi là ‘‘đắc tội” [4]
225. Chương 235: Dạy ngươi cái gì gọi là ‘‘đắc tội” [5]
226. Chương 236: Dạy ngươi cái gì gọi là ‘‘đắc tội” [6]
227. Chương 237: Dạy ngươi cái gì gọi là ‘‘đắc tội” [7]
228. Chương 238: Dạy ngươi cái gì gọi là ‘‘đắc tội” [8]
229. Chương 239: Dạy ngươi cái gì gọi là ‘‘đắc tội” [9]
230. Chương 240: Dạy ngươi cái gì gọi là ‘‘đắc tội” [10]
231. Chương 241: Ta có thể hôn ngươi không?[1]
232. Chương 242: Ta có thể hôn ngươi không?[2]
233. Chương 243: Ta có thể hôn ngươi không?[3]
234. Chương 244: Ta có thể hôn ngươi không?[4]
235. Chương 245: Ta có thể hôn ngươi không?[5]
236. Chương 246: Ta có thể hôn ngươi không?[6]
237. Chương 247: Ta có thể hôn ngươi không?[7]
238. Chương 248: Ta có thể hôn ngươi không?[8]
239. Chương 249: Ta có thể hôn ngươi không?[9]
240. Chương 250: Ta có thể hôn ngươi không?[10]
241. Chương 251: Ta có thể hôn ngươi không?[11]
242. Chương 252: Ta có thể hôn ngươi không?[12]
243. Chương 253: Ta có thể hôn ngươi không?[13]
244. Chương 254: Ta có thể hôn ngươi không?[14]
245. Chương 255: Ta có thể hôn ngươi không?[15]
246. Chương 256: Ta có thể hôn ngươi không?[16]
247. Chương 257: Ta có thể hôn ngươi không?[17]
248. Chương 258: Ta có thể hôn ngươi không?[18]
249. Chương 259: Ta có thể hôn ngươi không?[19]
250. Chương 260: Ta có thể hôn ngươi không?[20]
251. Chương 261: Ta có thể hôn ngươi không? (21)
252. Chương 262: Ta có thể hôn ngươi không? (22)
253. Chương 263: Ta có thể hôn ngươi không? (23)
254. Chương 264: Ta có thể hôn ngươi không? (24)
255. Chương 265: Ta có thể hôn ngươi không? (25)
256. Chương 276: Ta có thể hôn ngươi không? (26)
257. Chương 277: Ta có thể hôn ngươi không? (27)
258. Chương 278: Ta có thể hôn ngươi không? (28)
259. Chương 279: Ta có thể hôn ngươi không? (29)
260. Chương 280: Ta có thể hôn ngươi không? (30)
261. Chương 281: Nàng ghen sao?[1]
262. Chương 282: Nàng ghen sao?[2]
263. Chương 283: Nàng ghen sao?[3]
264. Chương 284: Nàng ghen sao?[4]
265. Chương 285: Nàng ghen sao?[5]
266. Chương 286: Nàng ghen sao?[6]
267. Chương 287: Nàng ghen sao?[7]
268. Chương 288: Nàng ghen sao?[8]
269. Chương 289: Nàng ghen sao?[9]
270. Chương 290: Nàng ghen sao?[10]
271. Chương 291: Nàng ghen sao?[11]
272. Chương 292: Nàng ghen sao?[12]
273. Chương 293: Nàng ghen sao?[13]
274. Chương 294: Nàng ghen sao?[14]
275. Chương 295: Thiếu
276. Chương 296: Nàng ghen sao?[16]
277. Chương 297: Nàng ghen sao?[17]
278. Chương 298: Nàng ghen sao?[18]
279. Chương 299: Nàng ghen sao?[19]
280. Chương 300: Nàng ghen sao?[20]
281. Chương 301: Nàng đang ghen phải không? (21)
282. Chương 302: Nàng đang ghen phải không? (21)
283. Chương 303: Nàng đang ghen phải không? (22)
284. Chương 304: Nàng đang ghen phải không? (24)
285. Chương 305: Nàng đang ghen phải không? (25)
286. Chương 306: Nàng đang ghen phải không? (26)
287. Chương 307: Nàng đang ghen phải không? (27)
288. Chương 308: Nàng đang ghen phải không? (28)
289. Chương 309: Nàng đang ghen phải không? (29)
290. Chương 310: Nàng đang ghen phải không? (30)
291. Chương 311: Chỉ là cưỡng ép ngươi quay về(1)
292. Chương 312: Chỉ là cưỡng ép ngươi quay về(2)
293. Chương 313: Chỉ là cưỡng ép ngươi quay về (3)
294. Chương 314: Chỉ là cưỡng ép ngươi quay về (4)
295. Chương 315: Chỉ là cưỡng ép ngươi quay về (5)
296. Chương 316: Chỉ là cưỡng ép ngươi quay về (6)
297. Chương 317: Chỉ là cưỡng ép ngươi quay về (7)
298. Chương 318: Chỉ là cưỡng ép ngươi trở về (8)
299. Chương 319: Chỉ là cưỡng ép ngươi trở về (9)
300. Chương 320: Chỉ là cưỡng ép ngươi trở về (10)
301. Chương 321: Chỉ là cưỡng ép ngươi trở về (11)
302. Chương 322: Chỉ là cưỡng ép ngươi trở về (12)
303. Chương 323: Chỉ là cưỡng ép ngươi trở về (13)
304. Chương 324: Chỉ là cưỡng ép ngươi trở về (14)
305. Chương 325: Chỉ là cưỡng ép ngươi trở về (15)
306. Chương 326: Chỉ là cưỡng ép ngươi trở về (16)
307. Chương 327: Chỉ là cưỡng ép ngươi trở về (17)
308. Chương 328: Chỉ là cưỡng ép ngươi trở về (18)
309. Chương 329: Chỉ là cưỡng ép ngươi trở về (19)
310. Chương 330: Chỉ là cưỡng ép ngươi trở về (20)
311. Chương 331: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (1)
312. Chương 332: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (2)
313. Chương 333: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (3)
314. Chương 334: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (4)
315. Chương 335: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (5)
316. Chương 336: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (6)
317. Chương 337: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (7)
318. Chương 338: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (8)
319. Chương 339: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (9)
320. Chương 340: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (10)
321. Chương 341: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (11)
322. Chương 342: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (12)
323. Chương 343: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (13)
324. Chương 344: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (14)
325. Chương 345: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (15)
326. Chương 346: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (16)
327. Chương 347: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (17)
328. Chương 348: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (18)
329. Chương 349: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (19)
330. Chương 350: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (20)
331. Chương 351: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (21)
332. Chương 352: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (22)
333. Chương 353: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (23)
334. Chương 354: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (24)
335. Chương 355: Thiếu
336. Chương 356: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (26)
337. Chương 357: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (27)
338. Chương 358: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (28)
339. Chương 359: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (29)
340. Chương 360: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (30)
341. Chương 361: Là nàng yêu hắn sao? (1)
342. Chương 362: Là nàng yêu hắn sao? (2)
343. Chương 363: Là nàng yêu hắn sao? (3)
344. Chương 364: Là nàng yêu hắn sao? (4)
345. Chương 365: Là nàng yêu hắn sao? (5)
346. Chương 366: Là nàng yêu hắn sao? (6)
347. Chương 367: Là nàng yêu hắn sao? (7)
348. Chương 368: Là nàng yêu hắn sao? (8)
349. Chương 369: Là nàng yêu hắn sao? (9)
350. Chương 370: Là nàng yêu hắn sao? (10)
351. Chương 371: Là nàng yêu hắn sao? (11)
352. Chương 372: Là nàng yêu hắn sao? (12)
353. Chương 373: Là nàng yêu hắn sao? (13)
354. Chương 374: Là nàng yêu hắn sao? (14)
355. Chương 375: Là nàng yêu hắn sao? (15)
356. Chương 376: Là nàng yêu hắn sao? (16)
357. Chương 377: Là nàng yêu hắn sao? (17)
358. Chương 378: Là nàng yêu hắn sao? (18)
359. Chương 379: Là nàng yêu hắn sao? (19)
360. Chương 380: Là nàng yêu hắn sao? (20)
361. Chương 401: Ta không cho ngươi chết [1]
362. Chương 402: Ta không cho ngươi chết [2]
363. Chương 403: Ta không cho ngươi chết [3]
364. Chương 404: Ta không cho ngươi chết [4]
365. Chương 405: Ta không cho ngươi chết [5]
366. Chương 406: Ta không cho ngươi chết [6]
367. Chương 407: Ta không cho ngươi chết [7]
368. Chương 408: Ta không cho ngươi chết [8]
369. Chương 409: Ta không cho ngươi chết [9]
370. Chương 410: Ta không cho ngươi chết [10]
371. Chương 422: Thượng căng chân hạ cẳng tay tuyên bố (1)
372. Chương 423: Thượng căng chân hạ cẳng tay tuyên bố(2)
373. Chương 424: Thượng căng chân hạ cẳng tay tuyên bố(3)
374. Chương 425: Thượng căng chân hạ cẳng tay tuyên bố(4)
375. Chương 426: Thượng căng chân hạ cẳng tay tuyên bố(5)
376. Chương 427: Thượng căng chân hạ cẳng tay tuyên bố(6)
377. Chương 428: Thượng căng chân hạ cẳng tay tuyên bố (7)
378. Chương 429: Thượng căng chân hạ cẳng tay tuyên bố (8)
379. Chương 430: Thượng căng chân hạ cẳng tay tuyên bố (9)
380. Chương 431: Thượng căng chân hạ cẳng tay tuyên bố(10)
381. Chương 432: Thượng căng chân hạ cẳng tay tuyên bố (11)
382. Chương 433: Thượng căng chân hạ cẳng tay tuyên bố (12)
383. Chương 434: Thượng căng chân hạ cẳng tay tuyên bố (13)
384. Chương 435: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố (14)
385. Chương 436: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố (15)
386. Chương 437: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố (16)
387. Chương 438: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố (17)
388. Chương 439: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố (18)
389. Chương 440: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố (19)
390. Chương 441: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố (20)
391. Chương 442: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố (21)
392. Chương 443: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố (22)
393. Chương 444: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố (24)
394. Chương 445: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố (25)
395. Chương 446: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố (25)
396. Chương 447: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố (26)
397. Chương 448: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố (27)
398. Chương 449: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố (28)
399. Chương 450: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố (29)
400. Chương 452: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố (30)
401. Chương 453: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố (31)
402. Chương 454: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố (32)
403. Chương 457: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố (34)
404. Chương 458: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố (35)
405. Chương 459: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố (36)
406. Chương 460: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố (37)
407. Chương 461: Quyền đấm cước đá [39]
408. Chương 462: Quyền đấm cước đá [40]
409. Chương 463: Quyền đấm cước đá [41]
410. Chương 464: Quyền đấm cước đá [42]
411. Chương 465: Quyền đấm cước đá [43]
412. Chương 466: Quyền đấm cước đá [44]
413. Chương 467: Quyền đấm cước đá [45]
414. Chương 468: Quyền đấm cước đá [46]
415. Chương 469: Quyền đấm cước đá [47]
416. Chương 470: Quyền đấm cước đá [48]
417. Chương 471: Quyền đấm cước đá [49]
418. Chương 472: Kết