Điều khoản chính sách của Docvn.net

Thuật ngữ 'docvn.net " dùng để chỉ chủ sở hữu của trang web' docvn.net '. Thuật ngữ' bạn 'dùng để chỉ người dùng hoặc người xem trang web của chúng tôi. Thuật ngữ' Nội dung 'dùng để chỉ trang web bạn đang sử dụng kết hợp với Dịch vụ.

Chúng tôi tại docvn.net tôn trọng quyền riêng tư của khách truy cập và cam kết giữ gìn sự an toàn trực tuyến của bạn bằng cách giữ gìn sự riêng tư của bạn bất cứ lúc nào bạn truy cập hoặc liên lạc với trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật của chúng tôi đã được cung cấp và xem xét bởi các luật sư tại Trung tâm pháp lý chuyên về hợp đồng internet trực tuyến.


Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi cung cấp cho bạn một lời giải thích kỹ lưỡng về dữ liệu cá nhân của bạn được cung cấp cho chúng tôi hoặc bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có thể thu thập từ bạn.

Chính sách bảo mật này được cập nhật theo thời gian; do đó, thỉnh thoảng nên xem lại.

[Với mục đích của Đạo luật bảo vệ dữ liệu năm 1998, docvn.net là bộ điều khiển dữ liệu của chúng tôi.]

1. Thu thập thông tin
& nbsp;

Dữ liệu có thể được thu thập và xử lý trong quá trình hoạt động của trang web của chúng tôi. Sau đây là những cách chúng tôi có thể thực hiện các hành động này:

1.1 Dữ liệu về (các) chuyến thăm của bạn đến trang web của chúng tôi và mọi tài nguyên được sử dụng đều được thu thập. Những điều sau đây được bao gồm và không giới hạn ở: dữ liệu vị trí, nhật ký web, dữ liệu lưu lượng truy cập và bất kỳ thông tin liên lạc nào khác.

1.2 Bất kỳ biểu mẫu nào bạn điền trên trang web của chúng tôi đều cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu như đăng ký thông tin hoặc khi bạn hoàn tất giao dịch mua.

1.3 Nếu vì bất kỳ lý do gì bạn liên lạc với nhân viên hoặc trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin.
& nbsp;

2. Sử dụng cookie
& nbsp;

Có những trường hợp chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin về các dịch vụ của mình trong bộ sưu tập toán học cho trang web và nhà quảng cáo của chúng tôi.

Bất kỳ thông tin được thu thập sẽ không có bất kỳ dữ liệu nhận dạng. Đây là dữ liệu thống kê về khách truy cập của chúng tôi và cách họ đã sử dụng trang web của chúng tôi. Không có chi tiết cá nhân sẽ được chia sẻ có thể nhận dạng bạn.

Chúng tôi có thể tập hợp thông tin về việc sử dụng internet phổ biến của bạn với tệp cookie. Khi được sử dụng, cookie sẽ được tự động tải xuống máy tính của bạn. Cookie được lưu trữ trên ổ cứng, với thông tin được chuyển. Dữ liệu được tìm kiếm bởi cookie giúp chúng tôi cải thiện trang web của chúng tôi và bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp cho bạn.

Trình duyệt của bạn có khả năng từ chối cookie. Điều này được thực hiện bằng cách đặt tùy chọn trình duyệt của bạn để từ chối tất cả cookie. Lưu ý: nếu bạn từ chối tải xuống cookie, một số khía cạnh của trang web của chúng tôi có thể không hoạt động hoặc cho phép bạn truy cập.

Các nhà quảng cáo của chúng tôi có thể tải xuống cookie mà chúng tôi không kiểm soát. Nếu được sử dụng, những cookie này được tải xuống bằng cách nhấp vào quảng cáo được tìm thấy trên trang web của chúng tôi.
& nbsp;

3. Việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Thông tin được lưu trữ hoặc thu thập liên quan đến bạn giúp chúng tôi cải thiện và cung cấp dịch vụ bạn cần. Danh sách sau đây chứa cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn:
& nbsp;

3.1 Bất kỳ yêu cầu nào bạn đưa ra về trang web hoặc nhân viên của chúng tôi đều cho phép chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ chúng tôi có. Chúng tôi cũng có thể gửi thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm, miễn là đã nhận được sự đồng ý.

3.2 Cam kết hợp đồng: Để đáp ứng bất kỳ Cam kết nào chúng tôi thực hiện cho bạn.

3.3 Thay đổi hoặc Cải tiến được thực hiện cho trang web có thể đảm bảo việc sử dụng thông tin của bạn, liên quan đến thông báo về những thay đổi đó.

3.4 Một khách hàng hiện tại có thể được liên hệ về các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến bất kỳ mặt hàng bán trước nào bạn đã thực hiện trên trang web của chúng tôi.

3.5 Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu hoặc cho phép các bên thứ ba sử dụng thông tin không liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Chúng tôi hoặc các bên thứ ba chỉ liên lạc với bạn nếu bạn đồng ý cung cấp bất cứ lúc nào, dựa trên thông tin chúng tôi đã thu thập. < br>
3.6 Bất kỳ khách hàng mới nào chỉ có thể được chúng tôi hoặc các bên thứ ba liên hệ nếu có sự đồng ý thông qua trang web của chúng tôi. Chúng tôi chỉ gửi thông tin liên lạc mà bạn đã đồng ý.

3.7 Bất cứ ai không muốn đồng ý cho trang web của chúng tôi hoặc sử dụng của bên thứ ba đều có cơ hội từ chối. Khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ xóa thông tin của bạn khỏi mọi thư hoặc thông tin liên lạc của bên thứ ba.

3.8 Không có thông tin nào được thu thập về bạn sẽ cung cấp các đặc điểm nhận dạng. Thông tin được chia sẻ cho bên thứ ba chỉ mang tính thống kê. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bạn là ai, chỉ thông tin toán học về khách truy cập của chúng tôi.
& nbsp;

4. Lưu trữ dữ liệu cá nhân
& nbsp;

4.1 Các địa điểm bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu có thể được sử dụng để chuyển dữ liệu chúng tôi thu thập về bạn. Những trang web dữ liệu này là để lưu trữ hoặc xử lý thông tin của bạn. Thông tin chúng tôi chia sẻ bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu có thể được chia sẻ với nhân viên dựa trên quy trình và lưu trữ dữ liệu nói trên. Nó có thể bao gồm các quy trình như xử lý thanh toán hoặc cung cấp hỗ trợ cho nhu cầu dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn. Nhân viên xử lý hoặc lưu trữ thông tin có thể làm việc cho các nhà cung cấp của chúng tôi bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu. Bằng cách gửi dữ liệu của bạn để sử dụng, bạn đã đồng ý với việc chuyển và lưu trữ dữ liệu này. Chúng tôi thực hiện mọi hành động hợp lý để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn theo thỏa thuận với Chính sách bảo mật này.

4.2 Thông tin chúng tôi được cung cấp sẽ được lưu trữ trên các máy chủ an toàn. Dữ liệu giao dịch được mã hóa vì sự an toàn của bạn.

4.3 Bạn nên hiểu dữ liệu qua truyền trực tuyến không hoàn toàn an toàn. Chúng tôi không thể đảm bảo dữ liệu bảo vệ và bảo mật đầy đủ, chỉ có điều chúng tôi thực hiện mọi hành động hợp lý để bảo vệ thông tin được gửi cho chúng tôi bằng điện tử. Việc truyền tải bất kỳ dữ liệu nào của bạn đều có nguy cơ của riêng bạn. Trường hợp áp dụng bạn có thể được cấp quyền truy cập vào các phần của trang web của chúng tôi yêu cầu mật khẩu. Bạn chịu trách nhiệm về an toàn và bảo mật mật khẩu.
& nbsp;

5. Tiết lộ thông tin
& nbsp;

5.1 Đôi khi chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho những người trong nhóm của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm các công ty con, công ty mẹ hoặc bất kỳ công ty con nào khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, nếu có.

5.2 Tiết lộ của bên thứ ba có thể xảy ra vì những lý do sau:

5.2.1 Bán bất kỳ hoặc tất cả doanh nghiệp của chúng tôi cho bên thứ ba có thể dẫn đến việc chia sẻ thông tin của bạn.

5.2.2 Bất cứ lúc nào khi chúng tôi được yêu cầu về mặt pháp lý, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn và các lượt truy cập của bạn vào các trang web của chúng tôi.

5.2.3 Để ngăn chặn gian lận và trợ giúp trong việc bảo vệ gian lận để giảm rủi ro tín dụng, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin.
& nbsp;

6. Liên kết của bên thứ ba
& nbsp;

Liên kết của bên thứ ba có thể được phát hiện trên trang web của chúng tôi. Các liên kết bên thứ ba này có chính sách bảo mật của riêng họ mà bạn đồng ý khi bạn nhấp vào liên kết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không chấp nhận trách nhiệm đối với các liên kết của bên thứ ba. Trách nhiệm của chúng tôi chỉ bao gồm chúng tôi trên trang web của chúng tôi và do đó chúng tôi không chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với các liên kết của bên thứ ba vì chúng tôi không kiểm soát chúng.
& nbsp;

7. Khả năng truy cập thông tin
& nbsp;

Chúng tôi không thể giữ lại dữ liệu chúng tôi thu thập về bạn, theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu năm 1998. Đạo luật này cung cấp cho bạn quyền truy cập vào bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể giữ cho bạn. Nếu bạn muốn có quyền truy cập về việc thu thập dữ liệu của chúng tôi về bạn, vui lòng trả phí của chúng tôi là? 10. Lệ phí bao gồm chi phí của chúng tôi để xử lý yêu cầu của bạn và nhận dữ liệu cho bạn. Vui lòng sử dụng các chi tiết liên hệ dưới đây để hình thành yêu cầu truy cập dữ liệu của bạn.
& nbsp;

8. Liên hệ với chúng tôi
& nbsp;

Vui lòng liên hệ với chúng tôi với các truy vấn, yêu cầu hoặc nhận xét bạn có thể có về Chính sách bảo mật của chúng tôi ..

Trang web sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm người dùng ... Tìm hiểu thêm OK !