Boss Là Nữ Phụ

  • Ngày đăng :
  • 2019-06-04 09:45:36
  • Tình trạng :
  • Hoàn thành
  • Views :
  • 342,960

Danh sách chương Đọc truyện


Mọi cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì nữ chính luôn là người quan tâm chăm sóc tỉ mỉ, còn nữ phụ là người không được yêu thương, là cái nền cho nữ chính phát triển và nhận kết cục không may mắn.

Nhưng ở câu chuyện này tác giả lại đứng về phía nhân vật nữ phụ, bức tử nhân vật nữ chính.
Nhân vật nữ phụ trong đây đã xuyên qua mọi thời không, thay đổi số mệnh của vô số người, chứng minh một điều chính nghĩa luôn thắng âm mưu quỷ kế.

Mỗi thế giới đi qua, mỗi câu chuyện được kể lại đều khiến người ta nghiềm ngẫm...

Và nhân vật phụ đã phải xuyên qua bao nhiêu không gian mới tìm được tình yêu của mình?

Danh sách chương (2038):

1. Chương 1: Thiên kim hào môn (1)
2. Chương 2: Thiên kim hào môn (2)
3. Chương 3: Thiên kim hào môn (3)
4. Chương 4: Thiên kim hào môn (4)
5. Chương 5: Thiên kim hào môn (5)
6. Chương 6: Thiên kim hào môn (6)
7. Chương 7: Thiên kim hào môn (7)
8. Chương 8: Thiên kim hào môn (8)
9. Chương 9: Thiên kim hào môn (9)
10. Chương 10: Thiên kim hào môn (1)
11. Chương 11: Thiên kim hào môn (11)
12. Chương 12: Thiên kim hào môn (12)
13. Chương 13: Thiên kim hào môn (13)
14. Chương 14: Thiên kim hào môn (14)
15. Chương 15: Thiên kim hào môn (15)
16. Chương 16: Thiên kim hào môn (16)
17. Chương 17: Thiên kim hào môn (17)
18. Chương 18: Thiên kim hào môn (18)
19. Chương 19: Thiên kim hào môn (19)
20. Chương 20: Thiên kim hào môn (20)
21. Chương 21: Kim chủ, bao tôi đi! (1)
22. Chương 22: Kim chủ, bao tôi đi! (2)
23. Chương 23: Kim chủ, bao tôi đi! (3)
24. Chương 24: Kim chủ, bao tôi đi! (4)
25. Chương 25: Kim chủ, bao tôi đi! (5)
26. Chương 26: Kim chủ, bao tôi đi! (6)
27. Chương 27: Kim chủ, bao tôi đi! (7)
28. Chương 28: Kim chủ, bao tôi đi! (8)
29. Chương 29: Kim chủ, bao tôi đi! (9)
30. Chương 30: Kim chủ, bao tôi đi! (10)
31. Chương 31: Kim chủ, bao tôi đi! (11)
32. Chương 32: Kim chủ, bao tôi đi! (12)
33. Chương 33: Kim chủ, bao tôi đi! (13)
34. Chương 34: Kim chủ, bao tôi đi! (14)
35. Chương 35: Kim chủ, bao tôi đi! (15)
36. Chương 36: Kim chủ, bao tôi đi! (16)
37. Chương 37: Kim chủ, bao tôi đi! (17)
38. Chương 38: Kim chủ, bao tôi đi! (18)
39. Chương 39: Kim chủ, bao tôi đi! (19) đi! (18)
40. Chương 40: Kim chủ, bao tôi đi! (20)
41. Chương 41: Kim chủ, bao tôi đi! (21)
42. Chương 42: Kim chủ, bao tôi đi! (22)
43. Chương 43: Kim chủ, bao tôi đi! (23)
44. Chương 44: Kim chủ, bao tôi đi! (24)
45. Chương 45: Kim chủ, bao tôi đi! (25)
46. Chương 46: Kim chủ, bao tôi đi! (26)
47. Chương 47: Kim chủ, bao tôi đi! (27)
48. Chương 48: Kim chủ, bao tôi đi! (28)
49. Chương 49: Kim chủ, bao tôi đi! (29)
50. Chương 50: Kim chủ, bao tôi đi! (30)
51. Chương 51: Kim chủ, bao tôi đi! (kết thúc)
52. Chương 52: Thế giới tu chân (1)
53. Chương 53: Thế giới tu chân (2)
54. Chương 54: Thế giới tu chân (3)
55. Chương 55: Thế giới tu chân (4)
56. Chương 56: Thế giới tu chân (5)
57. Chương 57: Thế giới tu chân (6)
58. Chương 58: Thế giới tu chân (7)
59. Chương 59: Thế giới tu chân (8)
60. Chương 60: Thế giới tu chân (9)
61. Chương 61: Thế giới tu chân (10)
62. Chương 62: Thế giới tu chân (11)
63. Chương 63: Thế giới tu chân (12)
64. Chương 64: Thế giới tu chân (13)
65. Chương 65: Thế giới tu chân (14)
66. Chương 66: Thế giới tu chân (15)
67. Chương 67: Thế giới tu chân (16)
68. Chương 68: Thế giới tu chân (17)
69. Chương 69: Thế giới tu chân (18)
70. Chương 70: Thế giới tu chân (19)
71. Chương 71: Thế giới tu chân (20)
72. Chương 72: Thế giới tu chân (21)
73. Chương 73: Thế giới tu chân (22)
74. Chương 74: Thế giới tu chân (23)
75. Chương 75: Thế giới tu chân (24)
76. Chương 76: Thế giới tu chân (25)
77. Chương 77: Thế giới tu chân (26)
78. Chương 78: Thế giới tu chân (27)
79. Chương 79: Thế giới tu chân (28)
80. Chương 80: Thế giới tu chân (29)
81. Chương 81: Thế giới tu chân (30)
82. Chương 82: Thế giới tu chân (31)
83. Chương 83: Thế giới tu chân (32)
84. Chương 84: Thế giới tu chân (33)
85. Chương 85: Thế giới tu chân (34)
86. Chương 86: Phiên ngoại: ngọc tiêu (hoàn)
87. Chương 87: Đế quốc xác sống (1)
88. Chương 88: Đế quốc xác sống (2)
89. Chương 89: Đế quốc xác sống (3)
90. Chương 90: Đế quốc xác sống (4)
91. Chương 91: Đế quốc xác sống (5)
92. Chương 92: Đế quốc xác sống (6)
93. Chương 93: Đế quốc xác sống (7)
94. Chương 94: Đế quốc xác sống (8)
95. Chương 95: Đế quốc xác sống (9)
96. Chương 96: Đế quốc xác sống (10)
97. Chương 97: Đế quốc xác sống (11)
98. Chương 98: Đế quốc xác sống (12)
99. Chương 99: Đế quốc xác sống (13)
100. Chương 100: Đế quốc xác sống (14)
101. Chương 101: Đế quốc xác sống (15)
102. Chương 102: Đế quốc xác sống (16)
103. Chương 103: Đế quốc xác sống (17)
104. Chương 104: Đế quốc xác sống (18)
105. Chương 105: Đế quốc xác sống (19)
106. Chương 106: Đế quốc xác sống (20)
107. Chương 107: Đế quốc xác sống (21)
108. Chương 108: Đế quốc xác sống (22)
109. Chương 109: Đế quốc xác sống (23)
110. Chương 110: Đế quốc xác sống (24)
111. Chương 111: Đế quốc xác sống (25)
112. Chương 112: Đế quốc xác sống (26)
113. Chương 113: Đế quốc xác sống (27)
114. Chương 114: Đế quốc xác sống (28)
115. Chương 115: Đế quốc xác sống (29)
116. Chương 116: Đế quốc xác sống (30)
117. Chương 117: Đế quốc xác sống (31)
118. Chương 118: Đế quốc xác sống (32)
119. Chương 119: Đế quốc xác sống
120. Chương 120: Học sinh cá biệt (1)
121. Chương 121: Học sinh cá biệt (2)
122. Chương 122: Học sinh cá biệt (3)
123. Chương 123: Học sinh cá biệt (4)
124. Chương 124: Học sinh cá biệt (5)
125. Chương 125: Học sinh cá biệt (6)
126. Chương 126: Học sinh cá biệt (7)
127. Chương 127: Học sinh cá biệt (8)
128. Chương 128: Học sinh cá biệt (9)
129. Chương 129: Học sinh cá biệt (10)
130. Chương 130: Học sinh cá biệt (11)
131. Chương 131: Học sinh cá biệt (12)
132. Chương 132: Học sinh cá biệt (13)
133. Chương 133: Học sinh cá biệt (14)
134. Chương 134: Học sinh cá biệt (15)
135. Chương 135: Học sinh cá biệt (16)
136. Chương 136: Học sinh cá biệt (17)
137. Chương 137: Học sinh cá biệt (18)
138. Chương 138: Học sinh cá biệt (19)
139. Chương 139: Học sinh cá biệt (20)
140. Chương 140: Học sinh cá biệt (21)
141. Chương 141: Học sinh cá biệt (22)
142. Chương 142: Học sinh cá biệt (23)
143. Chương 143: Học sinh cá biệt (24)
144. Chương 144: Học sinh cá biệt (25)
145. Chương 145: Học sinh cá biệt (26)
146. Chương 146: Học sinh cá biệt (27)
147. Chương 147: Học sinh cá biệt (28)
148. Chương 148: Học sinh cá biệt (29)
149. Chương 149: Học sinh cá biệt (30)
150. Chương 150: Học sinh cá biệt (31)
151. Chương 151: Học sinh cá biệt (32)
152. Chương 152: Bắc trạch(ngoại truyện)
153. Chương 153: Chiến khắp sever không đối thủ (1)
154. Chương 154: Chiến khắp sever không đối thủ (2)
155. Chương 155: Chiến khắp sever không đối thủ (3)
156. Chương 156: Chiến khắp sever không đối thủ (4)
157. Chương 157: Chiến khắp sever không đối thủ (5)
158. Chương 158: Chiến khắp sever không đối thủ (6)
159. Chương 159: Chiến khắp sever không đối thủ (7)
160. Chương 160: Chiến khắp sever không đối thủ (8)
161. Chương 161: Chiến khắp sever không đối thủ (9)
162. Chương 162: Chiến khắp sever không đối thủ (10)
163. Chương 163: Chiến khắp sever không đối thủ (11)
164. Chương 164: Chiến khắp sever không đối thủ (12)
165. Chương 165: Chiến khắp sever không đối thủ (13)
166. Chương 166: Chiến khắp sever không đối thủ (14)
167. Chương 167: Chiến khắp sever không đối thủ (15)
168. Chương 168: Chiến khắp sever không đối thủ (16)
169. Chương 169: Chiến khắp sever không đối thủ (17)
170. Chương 170: Chiến khắp sever không đối thủ (18)
171. Chương 171: Chiến khắp sever không đối thủ (19)
172. Chương 172: Chiến khắp sever không đối thủ (20)
173. Chương 173: Chiến khắp sever không đối thủ (21)
174. Chương 174: Chiến khắp sever không đối thủ (22)
175. Chương 175: Chiến khắp sever không đối thủ (23)
176. Chương 176: Chiến khắp sever không đối thủ (24)
177. Chương 177: Chiến khắp sever không đối thủ (25)
178. Chương 178: Chiến khắp sever không đối thủ (26)
179. Chương 179: Chiến khắp sever không đối thủ (27)
180. Chương 180: Chiến khắp sever không đối thủ (28)
181. Chương 181: Chiến khắp sever không đối thủ (29)
182. Chương 182: Chiến khắp sever không đối thủ (30)
183. Chương 183: Chiến khắp sever không đối thủ (31)
184. Chương 184: Chiến khắp sever không đối thủ
185. Chương 185: A từ, hẹn gặp lại! (1)
186. Chương 186: A từ, hẹn gặp lại! (2)
187. Chương 187: A từ, hẹn gặp lại! (3)
188. Chương 188: A từ, hẹn gặp lại! (4)
189. Chương 189: A từ, hẹn gặp lại! (5)
190. Chương 190: A từ, hẹn gặp lại! (6)
191. Chương 191: A từ, hẹn gặp lại! (7)
192. Chương 192: A từ, hẹn gặp lại! (8)
193. Chương 193: A từ, hẹn gặp lại! (9)
194. Chương 194: A từ, hẹn gặp lại! (10)
195. Chương 195: A từ, hẹn gặp lại! (11)
196. Chương 196: A từ, hẹn gặp lại! (12)
197. Chương 197: A từ, hẹn gặp lại! (13)
198. Chương 198: A từ, hẹn gặp lại! (14)
199. Chương 199: A từ, hẹn gặp lại! (15)
200. Chương 200: A từ, hẹn gặp lại! (16)
201. Chương 201: A từ, hẹn gặp lại! (17)
202. Chương 202: A từ, hẹn gặp lại! (18)
203. Chương 203: A từ, hẹn gặp lại! (19)
204. Chương 204: A từ, hẹn gặp lại! (20)
205. Chương 205: A từ, hẹn gặp lại! (21)
206. Chương 206: A từ, hẹn gặp lại! (22)
207. Chương 207: A từ, hẹn gặp lại! (23)
208. Chương 208: A từ, hẹn gặp lại! (24)
209. Chương 209: A từ, hẹn gặp lại! (25)
210. Chương 210: A từ, hẹn gặp lại! (26)
211. Chương 211: A từ, hẹn gặp lại! (27)
212. Chương 212: A từ, hẹn gặp lại! (28)
213. Chương 213: A từ, hẹn gặp lại! (29)
214. Chương 214: A từ, hẹn gặp lại! (30)
215. Chương 215: A từ, hẹn gặp lại! (31)
216. Chương 216: A từ, hẹn gặp lại! (32)
217. Chương 217: A từ, hẹn gặp lại! (33)
218. Chương 218: A từ, hẹn gặp lại! (34)
219. Chương 219: Hôn ma nghich ngợm (1)
220. Chương 220: Hôn ma nghich ngợm (2)
221. Chương 221: Hôn ma nghich ngợm (3)
222. Chương 222: Hôn ma nghich ngợm (4)
223. Chương 223: Hôn ma nghich ngợm (5)
224. Chương 224: Hôn ma nghich ngợm (6)
225. Chương 225: Hôn ma nghich ngợm (7)
226. Chương 226: Hôn ma nghich ngợm (8)
227. Chương 227: Hôn ma nghich ngợm (9)
228. Chương 228: Hôn ma nghich ngợm (10)
229. Chương 229: Hôn ma nghich ngợm (11)
230. Chương 230: Hôn ma nghich ngợm (12)
231. Chương 231: Hôn ma nghich ngợm (13)
232. Chương 232: Hôn ma nghich ngợm (14)
233. Chương 233: Hôn ma nghich ngợm (15)
234. Chương 234: Hôn ma nghich ngợm (16)
235. Chương 235: Hôn ma nghich ngợm (17)
236. Chương 236: Hôn ma nghich ngợm (18)
237. Chương 237: Hôn ma nghich ngợm (9)
238. Chương 238: Hôn ma nghich ngợm (20)
239. Chương 239: Hôn ma nghich ngợm (21)
240. Chương 240: Hôn ma nghich ngợm (22)
241. Chương 241: Hôn ma nghich ngợm (23)
242. Chương 242: Hôn ma nghich ngợm (24)
243. Chương 243: Hôn ma nghich ngợm (25)
244. Chương 244: Hôn ma nghich ngợm (26)
245. Chương 245: Hôn ma nghich ngợm (27)
246. Chương 246: Hôn ma nghich ngợm (28)
247. Chương 247: Hôn ma nghich ngợm (29)
248. Chương 248: Hôn ma nghich ngợm (30)
249. Chương 249: Hồn ma nghịch ngợm (1)
250. Chương 250: Phong cấm ngoại truyện
251. Chương 251: Thương thần uy vũ (1)
252. Chương 252: Thương thần uy vũ (2)
253. Chương 253: Thương thần uy vũ (3)
254. Chương 254: Thương thần uy vũ (4)
255. Chương 255: Thượng thân uy vu (5)
256. Chương 256: Thương thần uy vũ (6)
257. Chương 257: Thương thần uy vũ (7)
258. Chương 258: Thương thần uy vũ (8)
259. Chương 259: Thượng thân uy vu (9)
260. Chương 260: Thượng thân uy vu (10)
261. Chương 261: Thương thần uy vũ (11)
262. Chương 262: Thượng thần uy vũ (12)
263. Chương 263: Thượng thần uy vũ (13)
264. Chương 264: Thượng thân uy vu (14)
265. Chương 265: Thượng thần uy vũ (15)
266. Chương 266: Thượng thân uy vu (16)
267. Chương 267: Thượng thân uy vủ c 17)
268. Chương 268: Thượng thân uy vu (18)
269. Chương 269: Thượng thân uy vu (19)
270. Chương 270: Thượng thần uy vũ (20)
271. Chương 271: Thượng thần uy vũ (21)
272. Chương 272: Thượng thân uy vu (22)
273. Chương 273: Thượng thân uy vu (23)
274. Chương 274: Thượng thần uy vũ (hoàn)
275. Chương 275: Tường vi máu
276. Chương 276: Tường vi máu (2)
277. Chương 277: Tường vi máu (3)
278. Chương 278: Tường vi máu (4)
279. Chương 279: Tường vi máu (5)
280. Chương 280: Tường vi máu (6)
281. Chương 281: Tường vi máu (7)
282. Chương 282: Tường vi máu (8)
283. Chương 283: Tường vi máu (9)
284. Chương 284: Tường vi máu (10)
285. Chương 285: Tường vi máu (11)
286. Chương 286: Tường vi máu (12)
287. Chương 287: Tường vi máu (13)
288. Chương 288: Tường vi máu (14)
289. Chương 289: Tường vi máu (15)
290. Chương 290: Tường vi máu (16)
291. Chương 291: Tường vi máu (17)
292. Chương 292: Tường vi máu (18)
293. Chương 293: Tường vi máu (19)
294. Chương 294: Tường vi máu (20)
295. Chương 295: Tường vi máu (21)
296. Chương 296: Tường vi máu (22)
297. Chương 297: Tường vi máu (23)
298. Chương 298: Tường vi máu (24)
299. Chương 299: Tường vi máu (25)
300. Chương 300: Tường vi máu (26)
301. Chương 301: Tường vi máu (27)
302. Chương 302: Tường vi máu (28)
303. Chương 303: Tường vi máu (29)
304. Chương 304: Tường vi máu (30)
305. Chương 305: Tường vi máu (31)
306. Chương 306: Tường vi máu (32)
307. Chương 307: Tường vi máu (33)
308. Chương 308: Tường vi máu (34)
309. Chương 309: Tường vi máu (35)
310. Chương 310: Tường vi máu (36)
311. Chương 311: Tường vi máu (37)
312. Chương 312: Tường vi máu (38)
313. Chương 313: Tường vi máu (39)
314. Chương 314: Tường vi máu (40)
315. Chương 315: Tường vi máu (41)
316. Chương 316: Phiên ngoại về Thụy Y
317. Chương 317: Thê chủ sủng quân (1)
318. Chương 318: Thê chủ sủng quân (2)
319. Chương 319: Thê chủ sủng quân (3)
320. Chương 320: Thê chủ sủng quân (4)
321. Chương 321: Thê chủ quân sủng (5)
322. Chương 322: Thê chủ sủng quân (6)
323. Chương 323: Thê chủ sủng quân (7)
324. Chương 324: Thê chủ sủng quân (8)
325. Chương 325: Thê chủ sủng quân (9)
326. Chương 326: Thê chủ sủng quân (10)
327. Chương 327: Thê chủ sủng quân (11)
328. Chương 328: Thê chủ sủng quân (12)
329. Chương 329: Thê chủ sủng quân (13)
330. Chương 330: Thê chủ sủng quân (14)
331. Chương 331: Thê chủ sủng quân (15)
332. Chương 332: Thê chủ sủng quân (16)
333. Chương 333: Thê chủ sủng quân (17)
334. Chương 334: Thê chủ sủng quân (18)
335. Chương 335: Thê chủ sủng quân (19)
336. Chương 336: Thê chủ sủng quân (20)
337. Chương 337: Thê chủ sủng quân (21)
338. Chương 338: Thê chủ sủng quân (22)
339. Chương 339: Thê chủ sủng quân (23)
340. Chương 340: Thê chủ sủng quân (24)
341. Chương 341: Thê chủ sủng quân (25)
342. Chương 342: Thê chủ sủng quân (26)
343. Chương 343: Thê chủ sủng quân (27)
344. Chương 344: Thê chủ sủng quân (28)
345. Chương 345: Thê chủ sủng quân (29)
346. Chương 346: Thê chủ sủng quân (30)
347. Chương 347: Thê chủ sủng quân (31)
348. Chương 348: Thê chủ sủng quân (32)
349. Chương 349: Thê chủ sủng quân (hoàn)
350. Chương 350: Tình triền thanh mai (1)
351. Chương 351: Tình triền thanh mai (2)
352. Chương 352: Tình triền thanh mai (3)
353. Chương 353: Tình triền thanh mai (4)
354. Chương 354: Tình triền thanh mai (5)
355. Chương 355: Tình triền thanh mai (6)
356. Chương 356: Tình triền thanh mai (7)
357. Chương 357: Tình triền thanh mai (8)
358. Chương 358: Tình triền thanh mai (9)
359. Chương 359: Tình triền thanh mai (10)
360. Chương 360: Tình triền thanh mai (11)
361. Chương 361: Tình triền thanh mai (12)
362. Chương 362: Tình triền thanh mai (13)
363. Chương 363: Tình triền thanh mai (14)
364. Chương 364: Tình triền thanh mai (15)
365. Chương 365: Tình triền thanh mai (16)
366. Chương 366: Tình triền thanh mai (17)
367. Chương 367: Tình triền thanh mai (18)
368. Chương 368: Tình triền thanh mai (19)
369. Chương 369: Tình triền thanh mai (20)
370. Chương 370: Tình triền thanh mai (21)
371. Chương 371: Tình triền thanh mai (22)
372. Chương 372: Tình triền thanh mai (23)
373. Chương 373: Tình triền thanh mai (24)
374. Chương 374: Tình triền thanh mai (25)
375. Chương 375: Tình triền thanh mai (26)
376. Chương 376: Tình triền thanh mai (27)
377. Chương 377: Tình triền thanh mai (28)
378. Chương 378: Tình triền thanh mai (29)
379. Chương 379: Tình triền thanh mai (30)
380. Chương 380: Tình triền thanh mai (31)
381. Chương 381: Tình triền thanh mai (32)
382. Chương 382: Tình triền thanh mai (33)
383. Chương 383: Tình triền thanh mai (34)
384. Chương 384: Tình triền thanh mai (35)
385. Chương 385: Tình triền thanh mai (36)
386. Chương 386: Tình triền thanh mai (37)
387. Chương 387: Tình triền thanh mai (38)
388. Chương 388: Tình triền thanh mai (39)
389. Chương 389: Tình triền thanh mai (40)
390. Chương 390: Cố ngôn ngoại truyện(hoàn)
391. Chương 391: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (1)
392. Chương 392: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (2)
393. Chương 393: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (3)
394. Chương 394: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (4)
395. Chương 395: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (5)
396. Chương 396: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (6)
397. Chương 397: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (7)
398. Chương 398: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (8)
399. Chương 399: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (9)
400. Chương 400: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (10)
401. Chương 401: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (11)
402. Chương 402: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (12)
403. Chương 403: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (13)
404. Chương 404: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (14)
405. Chương 405: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (15)
406. Chương 406: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (16)
407. Chương 407: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (17)
408. Chương 408: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (18)
409. Chương 409: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (19)
410. Chương 410: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (20)
411. Chương 411: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (21)
412. Chương 412: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (22)
413. Chương 413: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (23)
414. Chương 414: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (24)
415. Chương 415: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (25)
416. Chương 416: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (26)
417. Chương 417: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (27)
418. Chương 418: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (28)
419. Chương 419: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (29)
420. Chương 420: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (30)
421. Chương 421: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (31)
422. Chương 422: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (32)
423. Chương 423: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (33)
424. Chương 424: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (34)
425. Chương 425: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (35)
426. Chương 426: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (36)
427. Chương 427: Chuyện hàng ngày ở ma giáo (hoàn)
428. Chương 428: Tần thời sơ ca (1)
429. Chương 429: Tần thời sơ ca (2)
430. Chương 430: Tần thời sơ ca (3)
431. Chương 431: Tần thời sơ ca (4)
432. Chương 432: Tần thời sơ ca (5)
433. Chương 433: Tần thời sơ ca (6)
434. Chương 434: Tần thời sơ ca (7)
435. Chương 435: Tần thời sơ ca (8)
436. Chương 436: Tần thời sơ ca (9)
437. Chương 437: Tần thời sơ ca (10)
438. Chương 438: Tần thời sơ ca (11)
439. Chương 439: Tần thời sơ ca (12)
440. Chương 440: Tần thời sơ ca (13)
441. Chương 441: Tần thời sơ ca (14)
442. Chương 442: Tần thời sơ ca (15)
443. Chương 443: Tần thời sơ ca (16)
444. Chương 444: Tần thời sơ ca (17)
445. Chương 445: Tần thời sơ ca (18)
446. Chương 446: Tần thời sơ ca (19)
447. Chương 447: Tần thời sơ ca (20)
448. Chương 448: Tần thời sơ ca (21)
449. Chương 449: Tần thời sơ ca (22)
450. Chương 450: Tần thời sơ ca (23)
451. Chương 451: Tần thời sơ ca (24)
452. Chương 452: Tần thời sơ ca (25)
453. Chương 453: Tần thời sơ ca (26)
454. Chương 454: Tần thời sơ ca (27)
455. Chương 455: Tần thời sơ ca (28)
456. Chương 456: Tần thời sơ ca (29)
457. Chương 457: Tần thời sơ ca (30)
458. Chương 458: Tần thời sơ ca (31)
459. Chương 459: Tần thời sơ ca (32)
460. Chương 460: Tần thời sơ ca (33)
461. Chương 461: Tần thời sơ ca (hoàn)
462. Chương 462: Trộm long tráo phượng (1)
463. Chương 463: Trộm long tráo phượng (2)
464. Chương 464: Trộm long tráo phượng (3)
465. Chương 465: Trộm long tráo phượng (4)
466. Chương 466: Trộm long tráo phượng (5)
467. Chương 467: Trộm long tráo phượng (6)
468. Chương 468: Trộm long tráo phượng (7)
469. Chương 469: Trộm long tráo phượng (8)
470. Chương 470: Trộm long tráo phượng (9)
471. Chương 471: Trộm long tráo phượng (10)
472. Chương 472: Trộm long tráo phượng (11)
473. Chương 473: Trộm long tráo phượng (12)
474. Chương 474: Trộm long tráo phượng (13)
475. Chương 475: Trộm long tráo phượng (14)
476. Chương 476: Trộm long tráo phượng (15)
477. Chương 477: Trộm long tráo phượng (16)
478. Chương 478: Trộm long tráo phượng (17)
479. Chương 479: Trộm long tráo phượng (18)
480. Chương 480: Trộm long tráo phượng (19)
481. Chương 481: Trộm long tráo phượng (20)
482. Chương 482: Trộm long tráo phượng (21)
483. Chương 483: Trộm long tráo phượng (22)
484. Chương 484: Trộm long tráo phượng (23)
485. Chương 485: Trộm long tráo phượng (24)
486. Chương 486: Trộm long tráo phượng (25)
487. Chương 487: Trộm long tráo phượng (26)
488. Chương 488: Trộm long tráo phượng (27)
489. Chương 489: Trộm long tráo phượng (28)
490. Chương 490: Trộm long tráo phượng (29)
491. Chương 491: Trộm long tráo phượng (hoàn)
492. Chương 492: Ảnh hậu hạng nhất (1)
493. Chương 493: Ảnh hậu hạng nhất (2)
494. Chương 494: Ảnh hậu hạng nhất (3)
495. Chương 495: Ảnh hậu hạng nhất (4)
496. Chương 496: Ảnh hậu hạng nhất (5)
497. Chương 497: Ảnh hậu hạng nhất (6)
498. Chương 498: Ảnh hậu hạng nhất (7)
499. Chương 499: Ảnh hậu hạng nhất (8)
500. Chương 500: Ảnh hậu hạng nhất (9)
501. Chương 501: Ảnh hậu hạng nhất (10)
502. Chương 502: Ảnh hậu hạng nhất (11)
503. Chương 503: Ảnh hậu hạng nhất (12)
504. Chương 504: Ảnh hậu hạng nhất (13)
505. Chương 505: Ảnh hậu hạng nhất (14)
506. Chương 506: Ảnh hậu hạng nhất (15)
507. Chương 507: Ảnh hậu hạng nhất (16)
508. Chương 508: Ảnh hậu hạng nhất (17)
509. Chương 509: Ảnh hậu hạng nhất (18)
510. Chương 510: Ảnh hậu hạng nhất (19)
511. Chương 511: Ảnh hậu hạng nhất (20)
512. Chương 512: Ảnh hậu hạng nhất (21)
513. Chương 513: Ảnh hậu hạng nhất (22)
514. Chương 514: Ảnh hậu hạng nhất (23)
515. Chương 515: Ảnh hậu hạng nhất (24)
516. Chương 516: Ảnh hậu hạng nhất (25)
517. Chương 517: Ảnh hậu hạng nhất (26)
518. Chương 518: Ảnh hậu hạng nhất (27)
519. Chương 519: Ảnh hậu hạng nhất (28)
520. Chương 520: Ảnh hậu hạng nhất (29)
521. Chương 521: Ảnh hậu hạng nhất (30)
522. Chương 522: Ảnh hậu hạng nhất (31)
523. Chương 523: Ảnh hậu hạng nhất (32)
524. Chương 524: Ảnh hậu hạng nhất (33)
525. Chương 525: Ảnh hậu hạng nhất (34)
526. Chương 526: Ảnh hậu hạng nhất (35)
527. Chương 527: Ảnh hậu hạng nhất (36)
528. Chương 528: Ảnh hậu hạng nhất (37)
529. Chương 529: Ảnh hậu hạng nhất (38)
530. Chương 530: Ảnh hậu hạng nhất (39)
531. Chương 531: Ảnh hậu hạng nhất (40)
532. Chương 532: Ảnh hậu hạng nhất (41)
533. Chương 533: Ảnh hậu hạng nhất (42)
534. Chương 534: Ảnh hậu hạng nhất (42)
535. Chương 535: Cố trì (ngoại truyện)
536. Chương 536: Nhân yêu thù đồ (1)
537. Chương 537: Nhân yêu thù đồ (2)
538. Chương 538: Nhân yêu thù đồ (3)
539. Chương 539: Nhân yêu thù đồ (4)
540. Chương 540: Nhân yêu thù đồ (5)
541. Chương 541: Nhân yêu thù đồ (6)
542. Chương 542: Nhân yêu thù đồ (7)
543. Chương 543: Nhân yêu thù đồ (8)
544. Chương 544: Nhân yêu thù đồ (9)
545. Chương 545: Nhân yêu thù đồ (10)
546. Chương 546: Nhân yêu thù đồ (11)
547. Chương 547: Nhân yêu thù đồ (12)
548. Chương 548: Nhân yêu thù đồ (13)
549. Chương 549: Nhân yêu thù đồ (15)
550. Chương 550: Nhân yêu thù đồ (15)
551. Chương 551: Nhân yêu thù đồ (16)
552. Chương 552: Nhân yêu thù đồ (17)
553. Chương 553: Nhân yêu thù đồ (18)
554. Chương 554: Nhân yêu thù đồ (19)
555. Chương 555: Nhân yêu thù đồ (20)
556. Chương 556: Nhân yêu thù đồ (21)
557. Chương 557: Nhân yêu thù đồ (22)
558. Chương 558: Nhân yêu thù đồ (23)
559. Chương 559: Nhân yêu thù đồ (24)
560. Chương 560: Nhân yêu thù đồ (25)
561. Chương 561: Nhân yêu thù đồ (26)
562. Chương 562: Nhân yêu thù đồ (27)
563. Chương 563: Nhân yêu thù đồ (28)
564. Chương 564: Nhân yêu thù đồ (29)
565. Chương 565: Nhân yêu thù đồ (30)
566. Chương 566: Nhân yêu thù đồ (31)
567. Chương 567: Nhân yêu thù đồ (hoàn)
568. Chương 568: Ranh giới (1)
569. Chương 569: Ranh giới (2)
570. Chương 570: Ranh giới (3)
571. Chương 571: Ranh giới (4)
572. Chương 572: Ranh giới (5)
573. Chương 573: Ranh giới (6)
574. Chương 574: Ranh giới (7)
575. Chương 575: Ranh giới (8)
576. Chương 576: Ranh giới (9)
577. Chương 577: Ranh giới (10)
578. Chương 578: Ranh giới (11)
579. Chương 579: Ranh giới (12)
580. Chương 580: Ranh giới (13)
581. Chương 581: Ranh giới (14)
582. Chương 582: Ranh giới (15)
583. Chương 583: Ranh giới (16)
584. Chương 584: Ranh giới (17)
585. Chương 585: Ranh giới (18)
586. Chương 586: Ranh giới (19)
587. Chương 587: Ranh giới (20)
588. Chương 588: Ranh giới (21)
589. Chương 589: Ranh giới (22)
590. Chương 590: Ranh giới (23)
591. Chương 591: Ranh giới (24)
592. Chương 592: Ranh giới (25)
593. Chương 593: Ranh giới (26)
594. Chương 594: Ranh giới (27)
595. Chương 595: Ranh giới (28)
596. Chương 596: Ranh giới (29)
597. Chương 597: Ranh giới (30)
598. Chương 598: Ranh giới (31)
599. Chương 599: Ranh giới (32)
600. Chương 600: Ranh giới (33)
601. Chương 601: Ranh giới (34)
602. Chương 602: Ranh giới (35)
603. Chương 603: Ranh giới (36)
604. Chương 604: Ranh giới (37)
605. Chương 605: Ranh giới (38)
606. Chương 606: Ranh giới (39)
607. Chương 607: Diệp nhiên (ngoại truyện)
608. Chương 608: Hạ thư (ngoại truyện)
609. Chương 609: Tổng tài phá sản (1)
610. Chương 610: Tổng tài phá sản (2)
611. Chương 611: Tổng tài phá sản (3)
612. Chương 612: Tổng tài phá sản (4)
613. Chương 613: Tổng tài phá sản (5)
614. Chương 614: Tổng tài phá sản (6)
615. Chương 615: Tổng tài phá sản (7)
616. Chương 616: Tổng tài phá sản (8)
617. Chương 617: Tổng tài phá sản (9)
618. Chương 618: Tổng tài phá sản (10)
619. Chương 619: Tổng tài phá sản (11)
620. Chương 620: Tổng tài phá sản (12)
621. Chương 621: Tổng tài phá sản (13)
622. Chương 622: Tổng tài phá sản (14)
623. Chương 623: Tổng tài phá sản (15)
624. Chương 624: Tổng tài phá sản (16)
625. Chương 625: Tổng tài phá sản (17)
626. Chương 626: Tổng tài phá sản (18)
627. Chương 627: Tổng tài phá sản (19)
628. Chương 628: Tổng tài phá sản (20)
629. Chương 629: Tổng tài phá sản (21)
630. Chương 630: Tổng tài phá sản (22)
631. Chương 631: Tổng tài phá sản (23)
632. Chương 632: Tổng tài phá sản (24)
633. Chương 633: Tổng tài phá sản (25)
634. Chương 634: Tổng tài phá sản (26)
635. Chương 635: Tổng tài phá sản (27)
636. Chương 636: Tổng tài phá sản (28)
637. Chương 637: Tổng tài phá sản (29)
638. Chương 638: Tổng tài phá sản (30)
639. Chương 639: Tổng tài phá sản (hoàn)
640. Chương 640: Phó bản có độc (1)
641. Chương 641: Phó bản có độc (2)
642. Chương 642: Phó bản có độc (3)
643. Chương 643: Phó bản có độc (4)
644. Chương 644: Phó bản có độc (5)
645. Chương 645: Phó bản có độc (6)
646. Chương 646: Phó bản có độc (7)
647. Chương 647: Phó bản có độc (8)
648. Chương 648: Phó bản có độc (9)
649. Chương 649: Phó bản có độc (10)
650. Chương 650: Phó bản có độc (11)
651. Chương 651: Phó bản có độc (12)
652. Chương 652: Phó bản có độc (13)
653. Chương 653: Phó bản có độc (14)
654. Chương 654: Phó bản có độc (15)
655. Chương 655: Phó bản có độc (16)
656. Chương 656: Phó bản có độc (17)
657. Chương 657: Phó bản có độc (18)
658. Chương 658: Phó bản có độc (19)
659. Chương 659: Phó bản có độc (20)
660. Chương 660: Phó bản có độc (21)
661. Chương 661: Phó bản có độc (22)
662. Chương 662: Phó bản có độc (23)
663. Chương 663: Phó bản có độc (24)
664. Chương 664: Phó bản có độc (25)
665. Chương 665: Phó bản có độc (26)
666. Chương 666: Phó bản có độc (27)
667. Chương 667: Phó bản có độc (28)
668. Chương 668: Phó bản có độc (29)
669. Chương 669: Phó bản có độc (30)
670. Chương 670: Phó bản có độc (31)
671. Chương 671: Phó bản có độc (32)
672. Chương 672: Phó bản có độc (33)
673. Chương 673: Phó bản có độc (34)
674. Chương 674: Phó bản có độc (35)
675. Chương 675: Phó bản có độc (36)
676. Chương 676: Phó bản có độc (37)
677. Chương 677: Phó bản có độc (38)
678. Chương 678: Phó bản có độc (39)
679. Chương 679: Thất nguyệt (ngoại truyện 1)
680. Chương 680: Thất nguyệt (ngoại truyện 2)
681. Chương 681: Nhạc cẩn (ngoại truyện)
682. Chương 682: Nữ hiệp thời hiện đại (1)
683. Chương 683: Nữ hiệp thời hiện đại (2)
684. Chương 684: Nữ hiệp thời hiện đại (3)
685. Chương 685: Nữ hiệp thời hiện đại (4)
686. Chương 686: Nữ hiệp thời hiện đại (5)
687. Chương 687: Nữ hiệp thời hiện đại (6)
688. Chương 688: Nữ hiệp thời hiện đại (7)
689. Chương 689: Nữ hiệp thời hiện đại (8)
690. Chương 690: Nữ hiệp thời hiện đại (9)
691. Chương 691: Nữ hiệp thời hiện đại (10)
692. Chương 692: Nữ hiệp thời hiện đại (11)
693. Chương 693: Nữ hiệp thời hiện đại (12)
694. Chương 694: Nữ hiệp thời hiện đại (13)
695. Chương 695: Nữ hiệp thời hiện đại (14)
696. Chương 696: Nữ hiệp thời hiện đại (15)
697. Chương 697: Nữ hiệp thời hiện đại (16)
698. Chương 698: Nữ hiệp thời hiện đại (17)
699. Chương 699: Nữ hiệp thời hiện đại (18)
700. Chương 700: Nữ hiệp thời hiện đại (19)
701. Chương 701: Nữ hiệp thời hiện đại (20)
702. Chương 702: Nữ hiệp thời hiện đại (21)
703. Chương 703: Nữ hiệp thời hiện đại (22)
704. Chương 704: Nữ hiệp thời hiện đại (23)
705. Chương 705: Nữ hiệp thời hiện đại (24)
706. Chương 706: Nữ hiệp thời hiện đại (25)
707. Chương 707: Nữ hiệp thời hiện đại (26)
708. Chương 708: Nữ hiệp thời hiện đại (27)
709. Chương 709: Nữ hiệp thời hiện đại (28)
710. Chương 710: Nữ hiệp thời hiện đại (29)
711. Chương 711: Nữ hiệp thời hiện đại (30)
712. Chương 712: Nữ hiệp thời hiện đại (31)
713. Chương 713: Nữ hiệp thời hiện đại (32)
714. Chương 714: Nữ hiệp thời hiện đại (33)
715. Chương 715: Nữ hiệp thời hiện đại (34)
716. Chương 716: Nữ hiệp thời hiện đại (35)
717. Chương 717: Nữ hiệp thời hiện đại (36)
718. Chương 718: Nữ hiệp thời hiện đại (37)
719. Chương 719: Nữ hiệp thời hiện đại (38)
720. Chương 720: Nữ hiệp thời hiện đại (39)
721. Chương 721: Nữ hiệp thời hiện đại (40)
722. Chương 722: Hứa thiểm thiểm (ngoại truyện 1)
723. Chương 723: Hứa thiểm thiểm (ngoại truyện 2)
724. Chương 724: Lăng dực (ngoại truyện)
725. Chương 725: Ta là địa chủ (1)
726. Chương 726: Ta là địa chủ (2)
727. Chương 727: Ta là địa chủ (3)
728. Chương 728: Ta là địa chủ (4)
729. Chương 729: Ta là địa chủ (5)
730. Chương 730: Ta là địa chủ (6)
731. Chương 731: Ta là địa chủ (7)
732. Chương 732: Ta là địa chủ (8)
733. Chương 733: Ta là địa chủ (9)
734. Chương 734: Ta là địa chủ (10)
735. Chương 735: Ta là địa chủ (11)
736. Chương 736: Ta là địa chủ (12)
737. Chương 737: Ta là địa chủ (13)
738. Chương 738: Ta là địa chủ (14)
739. Chương 739: Ta là địa chủ (15)
740. Chương 740: Ta là địa chủ (16)
741. Chương 741: Ta là địa chủ (17)
742. Chương 742: Ta là địa chủ (18)
743. Chương 743: Ta là địa chủ (19)
744. Chương 744: Ta là địa chủ (20)
745. Chương 745: Ta là địa chủ (21)
746. Chương 746: Ta là địa chủ (22)
747. Chương 747: Ta là địa chủ (23)
748. Chương 748: Ta là địa chủ (24)
749. Chương 749: Ta là địa chủ (25)
750. Chương 750: Ta là địa chủ (26)
751. Chương 751: Ta là địa chủ (27)
752. Chương 752: Ta là địa chủ (28)
753. Chương 753: Ta là địa chủ (29)
754. Chương 754: Tổng biên thích đào hố (1)
755. Chương 755: Tổng biên thích đào hố (2)
756. Chương 756: Tổng biên thích đào hố (3)
757. Chương 757: Tổng biên thích đào hố (4)
758. Chương 758: Tổng biên thích đào hố (5)
759. Chương 759: Tổng biên thích đào hố (6)
760. Chương 760: Tổng biên thích đào hố (7)
761. Chương 761: Tổng biên thích đào hố (8)
762. Chương 762: Tổng biên thích đào hố (9)
763. Chương 763: Tổng biên thích đào hố (10)
764. Chương 764: Tổng biên thích đào hố (11)
765. Chương 765: Tổng biên thích đào hố (12)
766. Chương 766: Tổng biên thích đào hố (13)
767. Chương 767: Tổng biên thích đào hố (14)
768. Chương 768: Tổng biên thích đào hố (15)
769. Chương 769: Tổng biên thích đào hố (16)
770. Chương 770: Tổng biên thích đào hố (17)
771. Chương 771: Tổng biên thích đào hố (18)
772. Chương 772: Tổng biên thích đào hố (19)
773. Chương 773: Tổng biên thích đào hố (20)
774. Chương 774: Tổng biên thích đào hố (21)
775. Chương 775: Tổng biên thích đào hố (22)
776. Chương 776: Tổng biên thích đào hố (23)
777. Chương 777: Tổng biên thích đào hố (24)
778. Chương 778: Tổng biên thích đào hố (25)
779. Chương 779: Tổng biên thích đào hố (26)
780. Chương 780: Tổng biên thích đào hố (27)
781. Chương 781: Tổng biên thích đào hố (28)
782. Chương 782: Tổng biên thích đào hố (29)
783. Chương 783: Tổng biên thích đào hố (30)
784. Chương 784: Tổng biên thích đào hố (31)
785. Chương 785: Tổng biên thích đào hố (32)
786. Chương 786: Tổng biên thích đào hố (33)
787. Chương 787: Tổng biên thích đào hố (34)
788. Chương 788: Quốc sư minh giám (1)
789. Chương 789: Quốc sư minh giám (2)
790. Chương 790: Quốc sư minh giám (3)
791. Chương 791: Quốc sư minh giám (4)
792. Chương 792: Quốc sư minh giám (5)
793. Chương 793: Quốc sư minh giám (6)
794. Chương 794: Quốc sư minh giám (7)
795. Chương 795: Quốc sư minh giám (8)
796. Chương 796: Quốc sư minh giám (9)
797. Chương 797: Quốc sư minh giám (10)
798. Chương 798: Quốc sư minh giám (11)
799. Chương 799: Quốc sư minh giám (12)
800. Chương 800: Quốc sư minh giám (13)
801. Chương 801: Quốc sư minh giám (14)
802. Chương 802: Quốc sư minh giám (15)
803. Chương 803: Quốc sư minh giám (16)
804. Chương 804: Quốc sư minh giám (17)
805. Chương 805: Quốc sư minh giám (18)
806. Chương 806: Quốc sư minh giám (19)
807. Chương 807: Quốc sư minh giám (20)
808. Chương 808: Quốc sư minh giám (21)
809. Chương 809: Quốc sư minh giám (22)
810. Chương 810: Quốc sư minh giám (23)
811. Chương 811: Quốc sư minh giám (24)
812. Chương 812: Quốc sư minh giám (25)
813. Chương 813: Quốc sư minh giám (26)
814. Chương 814: Quốc sư minh giám (27)
815. Chương 815: Quốc sư minh giám (28)
816. Chương 816: Quốc sư minh giám (29)
817. Chương 817: Quốc sư minh giám (30)
818. Chương 818: Quốc sư minh giám (31)
819. Chương 819: Quốc sư minh giám (32)
820. Chương 820: Quốc sư minh giám (33)
821. Chương 821: Quốc sư minh giám (34)
822. Chương 822: Quốc sư minh giám (35)
823. Chương 823: Quốc sư minh giám (36)
824. Chương 824: Quốc sư minh giám (37)
825. Chương 825: Quốc sư minh giám (38)
826. Chương 826: Quốc sư minh giám (39)
827. Chương 827: Quốc sư minh giám (40)
828. Chương 828: Quốc sư minh giám (41)
829. Chương 829: Quốc sư minh giám (42)
830. Chương 830: Quốc sư minh giám (43)
831. Chương 831: Quốc sư minh giám (44)
832. Chương 832: Ngân vi (ngoại truyện)
833. Chương 833: Cô nàng xui xẻo (1)
834. Chương 834: Cô nàng xui xẻo (2)
835. Chương 835: Cô nàng xui xẻo (3)
836. Chương 836: Cô nàng xui xẻo (4)
837. Chương 837: Cô nàng xui xẻo (5)
838. Chương 838: Cô nàng xui xẻo (6)
839. Chương 839: Cô nàng xui xẻo (7)
840. Chương 840: Cô nàng xui xẻo (8)
841. Chương 841: Cô nàng xui xẻo (9)
842. Chương 842: Cô nàng xui xẻo (10)
843. Chương 843: Cô nàng xui xẻo (11)
844. Chương 844: Cô nàng xui xẻo (12)
845. Chương 845: Cô nàng xui xẻo (13)
846. Chương 846: Cô nàng xui xẻo (14)
847. Chương 847: Cô nàng xui xẻo (15)
848. Chương 848: Cô nàng xui xẻo (16)
849. Chương 849: Cô nàng xui xẻo (17)
850. Chương 850: Cô nàng xui xẻo (18)
851. Chương 851: Cô nàng xui xẻo (19)
852. Chương 852: Cô nàng xui xẻo (20)
853. Chương 853: Cô nàng xui xẻo (21)
854. Chương 854: Cô nàng xui xẻo (22)
855. Chương 855: Cô nàng xui xẻo (23)
856. Chương 856: Cô nàng xui xẻo (24)
857. Chương 857: Cô nàng xui xẻo (25)
858. Chương 858: Cô nàng xui xẻo (26)
859. Chương 859: Cô nàng xui xẻo (27)
860. Chương 860: Cô nàng xui xẻo (28)
861. Chương 861: Cô nàng xui xẻo (29)
862. Chương 862: Cô nàng xui xẻo (30)
863. Chương 863: Cô nàng xui xẻo (31)
864. Chương 864: Cô nàng xui xẻo (32)
865. Chương 865: Cô nàng xui xẻo (33)
866. Chương 866: Cô nàng xui xẻo (34)
867. Chương 867: Cô nàng xui xẻo (hoàn)
868. Chương 868: Vô hạn trốn giết (1)
869. Chương 869: Vô hạn trốn giết (2)
870. Chương 870: Vô hạn trốn giết (3)
871. Chương 871: Vô hạn trốn giết (4)
872. Chương 872: Vô hạn trốn giết (5)
873. Chương 873: Vô hạn trốn giết (6)
874. Chương 874: Vô hạn trốn giết (7)
875. Chương 875: Vô hạn trốn giết (8)
876. Chương 876: Vô hạn trốn giết (9)
877. Chương 877: Vô hạn trốn giết (10)
878. Chương 878: Vô hạn trốn giết (11)
879. Chương 879: Vô hạn trốn giết (12)
880. Chương 880: Vô hạn trốn giết (13)
881. Chương 881: Vô hạn trốn giết (14)
882. Chương 882: Vô hạn trốn giết (15)
883. Chương 883: Vô hạn trốn giết (16)
884. Chương 884: Vô hạn trốn giết (17)
885. Chương 885: Vô hạn trốn giết (18)
886. Chương 886: Vô hạn trốn giết (19)
887. Chương 887: Vô hạn trốn giết (20)
888. Chương 888: Vô hạn trốn giết (21)
889. Chương 889: Vô hạn trốn giết (22)
890. Chương 890: Vô hạn trốn giết (23)
891. Chương 891: Vô hạn trốn giết (24)
892. Chương 892: Vô hạn trốn giết (25)
893. Chương 893: Vô hạn trốn giết (26)
894. Chương 894: Vô hạn trốn giết (27)
895. Chương 895: Vô hạn trốn giết (28)
896. Chương 896: Vô hạn trốn giết (29)
897. Chương 897: Vô hạn trốn giết (30)
898. Chương 898: Vô hạn trốn giết (31)
899. Chương 899: Vô hạn trốn giết (32)
900. Chương 900: Vô hạn trốn giết (33)
901. Chương 901: Vô hạn trốn giết (34)
902. Chương 902: Vô hạn trốn giết (35)
903. Chương 903: Vô hạn trốn giết (36)
904. Chương 904: Vô hạn trốn giết (37)
905. Chương 905: Vô hạn trốn giết (38)
906. Chương 906: Vô hạn trốn giết (39)
907. Chương 907: Vô hạn trốn giết (40)
908. Chương 908: Vô hạn trốn giết (Hoàn)
909. Chương 909: Ma vương vạn tuế (1)
910. Chương 910: Ma vương vạn tuế (2)
911. Chương 911: Ma vương vạn tuế (3)
912. Chương 912: Ma vương vạn tuế (4)
913. Chương 913: Ma vương vạn tuế (5)
914. Chương 914: Ma vương vạn tuế (6)
915. Chương 915: Ma vương vạn tuế (7)
916. Chương 916: Ma vương vạn tuế (8)
917. Chương 917: Ma vương vạn tuế (9)
918. Chương 918: Ma vương vạn tuế (10)
919. Chương 919: Ma vương vạn tuế (11)
920. Chương 920: Ma vương vạn tuế (12)
921. Chương 921: Ma vương vạn tuế (13)
922. Chương 922: Ma vương vạn tuế (14)
923. Chương 923: Ma vương vạn tuế (15)
924. Chương 924: Ma vương vạn tuế (16)
925. Chương 925: Ma vương vạn tuế (17)
926. Chương 926: Ma vương vạn tuế (18)
927. Chương 927: Ma vương vạn tuế (19)
928. Chương 928: Ma vương vạn tuế (20)
929. Chương 929: Ma vương vạn tuế (21)
930. Chương 930: Ma vương vạn tuế (22)
931. Chương 931: Ma vương vạn tuế (23)
932. Chương 932: Ma Vương vạn tuế (24)
933. Chương 933: Ma vương vạn tuế (25)
934. Chương 934: Ma vương vạn tuế (26)
935. Chương 935: Ma vương vạn tuế (27)
936. Chương 936: Ma vương vạn tuế (28)
937. Chương 937: Ma vương vạn tuế (29)
938. Chương 938: Ma vương vạn tuế (30)
939. Chương 939: Ma vương vạn tuế (31)
940. Chương 940: Ma vương vạn tuế (32)
941. Chương 941: Ma vương vạn tuế (33)
942. Chương 942: Ma Vương vạn tuế (34)
943. Chương 943: Ma Vương vạn tuế (35)
944. Chương 944: Ma vương vạn tuế (36)
945. Chương 945: Ma vương vạn tuế (37)
946. Chương 946: Ma vương vạn tuế (hoàn)
947. Chương 947: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (1)
948. Chương 948: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (2)
949. Chương 949: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (3)
950. Chương 950: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (4)
951. Chương 951: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (5)
952. Chương 952: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (6)
953. Chương 953: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (7)
954. Chương 954: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (8)
955. Chương 955: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (9)
956. Chương 956: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (10)
957. Chương 957: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (11)
958. Chương 958: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (12)
959. Chương 959: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (13)
960. Chương 960: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (14)
961. Chương 961: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (15)
962. Chương 962: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (16)
963. Chương 963: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (17)
964. Chương 964: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (18)
965. Chương 965: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (19)
966. Chương 966: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (20)
967. Chương 967: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (21)
968. Chương 968: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (22)
969. Chương 969: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (23)
970. Chương 970: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (24)
971. Chương 971: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (25)
972. Chương 972: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (26)
973. Chương 973: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (27)
974. Chương 974: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (28)
975. Chương 975: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (29)
976. Chương 976: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (30)
977. Chương 977: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (31)
978. Chương 978: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (32)
979. Chương 979: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (33)
980. Chương 980: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (34)
981. Chương 981: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (35)
982. Chương 982: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (36)
983. Chương 983: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (37)
984. Chương 984: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (38)
985. Chương 985: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (39)
986. Chương 986: Chiêu vũ (ngoại truyện)
987. Chương 987: Chuyên gia phá án (1)
988. Chương 988: Chuyên gia phá án (2)
989. Chương 989: Chuyên gia phá án (3)
990. Chương 990: Chuyên gia phá án (4)
991. Chương 991: Chuyên gia phá án (5)
992. Chương 992: Chuyên gia phá án (6)
993. Chương 993: Chuyên gia phá án (7)
994. Chương 994: Chuyên gia phá án (8)
995. Chương 995: Chuyên gia phá án (9)
996. Chương 996: Chuyên gia phá án (10)
997. Chương 997: Chuyên gia phá án (11)
998. Chương 998: Chuyên gia phá án (12)
999. Chương 999: Chuyên gia phá án (13)
1000. Chương 1000: Chuyên gia phá án (14)
1001. Chương 1001: Chuyên gia phá án (15)
1002. Chương 1002: Chuyên gia phá án (16)
1003. Chương 1003: Chuyên gia phá án (17)
1004. Chương 1004: Chuyên gia phá án (18)
1005. Chương 1005: Chuyên gia phá án (19)
1006. Chương 1006: Chuyên gia phá án (20)
1007. Chương 1007: Chuyên gia phá án (21)
1008. Chương 1008: Chuyên gia phá án (22)
1009. Chương 1009: Chuyên gia phá án (23)
1010. Chương 1010: Chuyên gia phá án (24)
1011. Chương 1011: Chuyên gia phá án (25)
1012. Chương 1012: Chuyên gia phá án (26)
1013. Chương 1013: Chuyên gia phá án (27)
1014. Chương 1014: Chuyên gia phá án (28)
1015. Chương 1015: Chuyên gia phá án (29)
1016. Chương 1016: Chuyên gia phá án (30)
1017. Chương 1017: Chuyên gia phá án (31)
1018. Chương 1018: Chuyên gia phá án (32)
1019. Chương 1019: Chuyên gia phá án (33)
1020. Chương 1020: Chuyên gia phá án (34)
1021. Chương 1021: Chuyên gia phá án (35)
1022. Chương 1022: Chuyên gia phá án (36)
1023. Chương 1023: Chuyên gia phá án (37)
1024. Chương 1024: Chuyên gia phá án (38)
1025. Chương 1025: Chuyên gia phá án (39)
1026. Chương 1026: Chuyên gia phá án (40)
1027. Chương 1027: Chuyên gia phá án (41)
1028. Chương 1028: Chuyên gia phá án (42)
1029. Chương 1029: Chuyên gia phá án (43)
1030. Chương 1030: Chuyên gia phá án (44)
1031. Chương 1031: Chuyên gia phá án (hoàn)
1032. Chương 1032: Nộp lên quốc gia (1)
1033. Chương 1033: Nộp lên quốc gia (2)
1034. Chương 1034: Nộp lên quốc gia (3)
1035. Chương 1035: Nộp lên quốc gia (4)
1036. Chương 1036: Nộp lên quốc gia (5)
1037. Chương 1037: Nộp lên quốc gia (6)
1038. Chương 1038: Nộp lên quốc gia (7)
1039. Chương 1039: Nộp lên quốc gia (8)
1040. Chương 1040: Nộp lên quốc gia (9)
1041. Chương 1041: Nộp lên quốc gia (10)
1042. Chương 1042: Nộp lên quốc gia (11)
1043. Chương 1043: Nộp lên quốc gia (12)
1044. Chương 1044: Nộp lên quốc gia (13)
1045. Chương 1045: Nộp lên quốc gia (14)
1046. Chương 1046: Nộp lên quốc gia (15)
1047. Chương 1047: Nộp lên quốc gia (16)
1048. Chương 1048: Nộp lên quốc gia (17)
1049. Chương 1049: Nộp lên quốc gia (18)
1050. Chương 1050: Nộp lên quốc gia (19)
1051. Chương 1051: Nộp lên quốc gia (20)
1052. Chương 1052: Nộp lên quốc gia (21)
1053. Chương 1053: Nộp lên quốc gia (22)
1054. Chương 1054: Nộp lên quốc gia (23)
1055. Chương 1055: Nộp lên quốc gia (24)
1056. Chương 1056: Nộp lên quốc gia (25)
1057. Chương 1057: Nộp lên quốc gia (26)
1058. Chương 1058: Nộp lên quốc gia (27)
1059. Chương 1059: Nộp lên quốc gia (28)
1060. Chương 1060: Nộp lên quốc gia (29)
1061. Chương 1061: Nộp lên quốc gia (30)
1062. Chương 1062: Nộp lên quốc gia (31)
1063. Chương 1063: Nộp lên quốc gia (32)
1064. Chương 1064: Nộp lên quốc gia (33)
1065. Chương 1065: Nộp lên quốc gia (34)
1066. Chương 1066: Nộp lên quốc gia (335)
1067. Chương 1067: Nộp lên quốc gia (36)
1068. Chương 1068: Nộp lên quốc gia (37)
1069. Chương 1069: Nộp lên quốc gia (38)
1070. Chương 1070: Nộp lên quốc gia (39)
1071. Chương 1071: Nộp lên quốc gia (40)
1072. Chương 1072: Nộp lên quốc gia (41)
1073. Chương 1073: Nộp lên quốc gia (42)
1074. Chương 1074: Các chủ có lệnh (1)
1075. Chương 1075: Các chủ có lệnh (2)
1076. Chương 1076: Các chủ có lệnh (3)
1077. Chương 1077: Các chủ có lệnh (4)
1078. Chương 1078: Các chủ có lệnh (5)
1079. Chương 1079: Các chủ có lệnh (6)
1080. Chương 1080: Các chủ có lệnh (7)
1081. Chương 1081: Các chủ có lệnh (8)
1082. Chương 1082: Các chủ có lệnh (8)
1083. Chương 1083: Các chủ có lệnh (10)
1084. Chương 1084: Các chủ có lệnh (11)
1085. Chương 1085: Các chủ có lệnh (12)
1086. Chương 1086: Các chủ có lệnh (13)
1087. Chương 1087: Các chủ có lệnh (14)
1088. Chương 1088: Các chủ có lệnh (15)
1089. Chương 1089: Các chủ có lệnh (16)
1090. Chương 1090: Các chủ có lệnh (17)
1091. Chương 1091: Các chủ có lệnh (18)
1092. Chương 1092: Các chủ có lệnh (19)
1093. Chương 1093: Các chủ có lệnh (20)
1094. Chương 1094: Các chủ có lệnh (21)
1095. Chương 1095: Các chủ có lệnh (22)
1096. Chương 1096: Các chủ có lệnh (23)
1097. Chương 1097: Các chủ có lệnh (24)
1098. Chương 1098: Các chủ có lệnh (25)
1099. Chương 1099: Các chủ có lệnh (26)
1100. Chương 1100: Các chủ có lệnh (27)
1101. Chương 1101: Các chủ có lệnh (28)
1102. Chương 1102: Các chủ có lệnh (29)
1103. Chương 1103: Các chủ có lệnh (30)
1104. Chương 1104: Các chủ có lệnh (31)
1105. Chương 1105: Các chủ có lệnh (32)
1106. Chương 1106: Các chủ có lệnh (hoàn)
1107. Chương 1107: Thanh xuân có em (1)
1108. Chương 1108: Thanh xuân có em (2)
1109. Chương 1109: Thanh xuân có em (3)
1110. Chương 1110: Thanh xuân có em (4)
1111. Chương 1111: Thanh xuân có em (5)
1112. Chương 1112: Thanh xuân có em (6)
1113. Chương 1113: Thanh xuân có em (7)
1114. Chương 1114: Thanh xuân có em (8)
1115. Chương 1115: Thanh xuân có em (9)
1116. Chương 1116: Thanh xuân có em (10)
1117. Chương 1117: Thanh xuân có em (11)
1118. Chương 1118: Thanh xuân có em (12)
1119. Chương 1119: Thanh xuân có em (13)
1120. Chương 1120: Thanh xuân có em (14)
1121. Chương 1121: Thanh xuân có em (15)
1122. Chương 1122: Thanh xuân có em (16)
1123. Chương 1123: Thanh xuân có em (17)
1124. Chương 1124: Thanh xuân có em (18)
1125. Chương 1125: Thanh xuân có em (19)
1126. Chương 1126: Thanh xuân có em (20)
1127. Chương 1127: Thanh xuân có em (21)
1128. Chương 1128: Thanh xuân có em (22)
1129. Chương 1129: Thanh xuân có em (23)
1130. Chương 1130: Thanh xuân có em (24)
1131. Chương 1131: Thanh xuân có em (25)
1132. Chương 1132: Thanh xuân có em (26)
1133. Chương 1133: Thanh xuân có em (27)
1134. Chương 1134: Thanh xuân có em (28)
1135. Chương 1135: Thanh xuân có em (29)
1136. Chương 1136: Thanh xuân có em (30)
1137. Chương 1137: Thanh xuân có em (31)
1138. Chương 1138: Thanh xuân có em (32)
1139. Chương 1139: Thanh xuân có em (33)
1140. Chương 1140: Thanh xuân có em (34)
1141. Chương 1141: Thanh xuân có em (35)
1142. Chương 1142: Thanh xuân có em (36)
1143. Chương 1143: Thanh xuân có em (37)
1144. Chương 1144: Thanh xuân có em (38)
1145. Chương 1145: Ngôn luật (ngoại truyện 1)
1146. Chương 1146: Ngôn luật (ngoại truyện 2)
1147. Chương 1147: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (1)
1148. Chương 1148: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (2)
1149. Chương 1149: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (3)
1150. Chương 1150: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (4)
1151. Chương 1151: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (5)
1152. Chương 1152: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (6)
1153. Chương 1153: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (7)
1154. Chương 1154: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (8)
1155. Chương 1155: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (9)
1156. Chương 1156: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (10)
1157. Chương 1157: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (11)
1158. Chương 1158: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (12)
1159. Chương 1159: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (13)
1160. Chương 1160: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (14)
1161. Chương 1161: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (15)
1162. Chương 1162: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (16)
1163. Chương 1163: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (17)
1164. Chương 1164: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (18)
1165. Chương 1165: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (19)
1166. Chương 1166: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (20)
1167. Chương 1167: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (21)
1168. Chương 1168: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (22)
1169. Chương 1169: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (23)
1170. Chương 1170: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (24)
1171. Chương 1171: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (25)
1172. Chương 1172: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (26)
1173. Chương 1173: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (27)
1174. Chương 1174: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (28)
1175. Chương 1175: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (29)
1176. Chương 1176: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (30)
1177. Chương 1177: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (31)
1178. Chương 1178: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (32)
1179. Chương 1179: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (33)
1180. Chương 1180: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (34)
1181. Chương 1181: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (hoàn)
1182. Chương 1182: Phượng hoàng niết bàn (1)
1183. Chương 1183: Phượng hoàng niết bàn (2)
1184. Chương 1184: Phượng hoàng niết bàn (3)
1185. Chương 1185: Phượng hoàng niết bàn (4)
1186. Chương 1186: Phượng hoàng niết bàn (5)
1187. Chương 1187: Phượng hoàng niết bàn (6)
1188. Chương 1188: Phượng hoàng niết bàn (7)
1189. Chương 1189: Phượng hoàng niết bàn (8)
1190. Chương 1190: Phượng hoàng niết bàn (9)
1191. Chương 1191: Phượng hoàng niết bàn (10)
1192. Chương 1192: Phượng hoàng niết bàn (11)
1193. Chương 1193: Phượng hoàng niết bàn (12)
1194. Chương 1194: Phượng hoàng niết bàn (13)
1195. Chương 1195: Phượng hoàng niết bàn (14)
1196. Chương 1196: Phượng hoàng niết bàn (15)
1197. Chương 1197: Phượng hoàng niết bàn (16)
1198. Chương 1198: Phượng hoàng niết bàn (17)
1199. Chương 1199: Phượng hoàng niết bàn (18)
1200. Chương 1200: Phượng hoàng niết bàn (19)
1201. Chương 1201: Phượng hoàng niết bàn (20)
1202. Chương 1202: Phượng hoàng niết bàn (21)
1203. Chương 1203: Phượng hoàng niết bàn (22)
1204. Chương 1204: Phượng hoàng niết bàn (23)
1205. Chương 1205: Phượng hoàng niết bàn (24)
1206. Chương 1206: Phượng hoàng niết bàn (25)
1207. Chương 1207: Phượng hoàng niết bàn (26)
1208. Chương 1208: Phượng hoàng niết bàn (27)
1209. Chương 1209: Phượng hoàng niết bàn (28)
1210. Chương 1210: Phượng hoàng niết bàn (29)
1211. Chương 1211: Phượng hoàng niết bàn (30)
1212. Chương 1212: Phượng hoàng niết bàn (31)
1213. Chương 1213: Phượng hoàng niết bàn (32)
1214. Chương 1214: Phượng hoàng niết bàn (33)
1215. Chương 1215: Phượng hoàng niết bàn (34)
1216. Chương 1216: Phượng hoàng niết bàn (35)
1217. Chương 1217: Phượng hoàng niết bàn (36)
1218. Chương 1218: Phượng hoàng niết bàn (37)
1219. Chương 1219: Phượng hoàng niết bàn (hoàn)
1220. Chương 1220: Vương gia có tin mừng (1)
1221. Chương 1221: Vương gia có tin mừng (2)
1222. Chương 1222: Vương gia có tin mừng (3)
1223. Chương 1223: Vương gia có tin mừng (4)
1224. Chương 1224: Vương gia có tin mừng (5)
1225. Chương 1225: Vương gia có tin mừng (6)
1226. Chương 1226: Vương gia có tin mừng (7)
1227. Chương 1227: Vương gia có tin mừng (8)
1228. Chương 1228: Vương gia có tin mừng (9)
1229. Chương 1229: Vương gia có tin mừng (10)
1230. Chương 1230: Vương gia có tin mừng (11)
1231. Chương 1231: Vương gia có tin mừng (12)
1232. Chương 1232: Vương gia có tin mừng (13)
1233. Chương 1233: Vương gia có tin mừng (14)
1234. Chương 1234: Vương gia có tin mừng (15)
1235. Chương 1235: Vương gia có tin mừng (16)
1236. Chương 1236: Vương gia có tin mừng (17)
1237. Chương 1237: Vương gia có tin mừng (18)
1238. Chương 1238: Vương gia có tin mừng (19)
1239. Chương 1239: Vương gia có tin mừng (20)
1240. Chương 1240: Vương gia có tin mừng (21)
1241. Chương 1241: Vương gia có tin mừng (22)
1242. Chương 1242: Vương gia có tin mừng (23)
1243. Chương 1243: Vương gia có tin mừng (24)
1244. Chương 1244: Vương gia có tin mừng (25)
1245. Chương 1245: Vương gia có tin mừng (26)
1246. Chương 1246: Vương gia có tin mừng (27)
1247. Chương 1247: Vương gia có tin mừng (28)
1248. Chương 1248: Vương gia có tin mừng (29)
1249. Chương 1249: Vương gia có tin mừng (30)
1250. Chương 1250: Vương gia có tin mừng (31)
1251. Chương 1251: Vương gia có tin mừng (32)
1252. Chương 1252: Vương gia có tin mừng (33)
1253. Chương 1253: Vương gia có tin mừng (34)
1254. Chương 1254: Vương gia có tin mừng (35)
1255. Chương 1255: Vương gia có tin mừng (36)
1256. Chương 1256: Vương gia có tin mừng (37)
1257. Chương 1257: Kỳ uyên (ngoại truyện)
1258. Chương 1258: Thiếu tướng thích ngả ngớn (1)
1259. Chương 1259: Thiếu tướng thích ngả ngớn (2)
1260. Chương 1260: Thiếu tướng thích ngả ngớn (3)
1261. Chương 1261: Thiếu tướng thích ngả ngớn (4)
1262. Chương 1262: Thiếu tướng thích ngả ngớn (5)
1263. Chương 1263: Thiếu tướng thích ngả ngớn (6)
1264. Chương 1264: Thiếu tướng thích ngả ngớn (7)
1265. Chương 1265: Thiếu tướng thích ngả ngớn (8)
1266. Chương 1266: Thiếu tướng thích ngả ngớn (9)
1267. Chương 1267: Thiếu tướng thích ngả ngớn (10)
1268. Chương 1268: Thiếu tướng thích ngả ngớn (11)
1269. Chương 1269: Thiếu tướng thích ngả ngớn (12)
1270. Chương 1270: Thiếu tướng thích ngả ngớn (13)
1271. Chương 1271: Thiếu tướng thích ngả ngớn (14)
1272. Chương 1272: Thiếu tướng thích ngả ngớn (15)
1273. Chương 1273: Thiếu tướng thích ngả ngớn (16)
1274. Chương 1274: Thiếu tướng thích ngả ngớn (17)
1275. Chương 1275: Thiếu tướng thích ngả ngớn (18)
1276. Chương 1276: Thiếu tướng thích ngả ngớn (19)
1277. Chương 1277: Thiếu tướng thích ngả ngớn (20)
1278. Chương 1278: Thiếu tướng thích ngả ngớn (21)
1279. Chương 1279: Thiếu tướng thích ngả ngớn (22)
1280. Chương 1280: Thiếu tướng thích ngả ngớn (23)
1281. Chương 1281: Thiếu tướng thích ngả ngớn (24)
1282. Chương 1282: Thiếu tướng thích ngả ngớn (25)
1283. Chương 1283: Thiếu tướng thích ngả ngớn (26)
1284. Chương 1284: Thiếu tướng thích ngả ngớn (27)
1285. Chương 1285: Thiếu tướng thích ngả ngớn (28)
1286. Chương 1286: Thiếu tướng thích ngả ngớn (29)
1287. Chương 1287: Thiếu tướng thích ngả ngớn (30)
1288. Chương 1288: Thiếu tướng thích ngả ngớn (31)
1289. Chương 1289: Thiếu tướng thích ngả ngớn (32)
1290. Chương 1290: Thiếu tướng thích ngả ngớn (33)
1291. Chương 1291: Thiếu tướng thích ngả ngớn (34)
1292. Chương 1292: Thiếu tướng thích ngả ngớn (35)
1293. Chương 1293: Thiếu tướng thích ngả ngớn (36)
1294. Chương 1294: Thiếu tướng thích ngả ngớn (37)
1295. Chương 1295: Thiếu tướng thích ngả ngớn (38)
1296. Chương 1296: Pháp tắc của ác ma (1)
1297. Chương 1297: Pháp tắc của ác ma (2)
1298. Chương 1298: Pháp tắc của ác ma (3)
1299. Chương 1299: Pháp tắc của ác ma (4)
1300. Chương 1300: Pháp tắc của ác ma (5)
1301. Chương 1301: Pháp tắc của ác ma (6)
1302. Chương 1302: Pháp tắc của ác ma (7)
1303. Chương 1303: Pháp tắc của ác ma (8)
1304. Chương 1304: Pháp tắc của ác ma (9)
1305. Chương 1305: Pháp tắc của ác ma (10)
1306. Chương 1306: Pháp tắc của ác ma (11)
1307. Chương 1307: Pháp tắc của ác ma (12)
1308. Chương 1308: Pháp tắc của ác ma (13)
1309. Chương 1309: Pháp tắc của ác ma (14)
1310. Chương 1310: Pháp tắc của ác ma (15)
1311. Chương 1311: Pháp tắc của ác ma (16)
1312. Chương 1312: Pháp tắc của ác ma (17)
1313. Chương 1313: Pháp tắc của ác ma (18)
1314. Chương 1314: Pháp tắc của ác ma (19)
1315. Chương 1315: Pháp tắc của ác ma (20)
1316. Chương 1316: Pháp tắc của ác ma (21)
1317. Chương 1317: Pháp tắc của ác ma (22)
1318. Chương 1318: Pháp tắc của ác ma (23)
1319. Chương 1319: Pháp tắc của ác ma (24)
1320. Chương 1320: Pháp tắc của ác ma (25)
1321. Chương 1321: Pháp tắc của ác ma (26)
1322. Chương 1322: Pháp tắc của ác ma (27)
1323. Chương 1323: Pháp tắc của ác ma (28)
1324. Chương 1324: Pháp tắc của ác ma (29)
1325. Chương 1325: Pháp tắc của ác ma (30)
1326. Chương 1326: Pháp tắc của ác ma (31)
1327. Chương 1327: Pháp tắc của ác ma (32)
1328. Chương 1328: Pháp tắc của ác ma (33)
1329. Chương 1329: Pháp tắc của ác ma (34)
1330. Chương 1330: Pháp tắc của ác ma (35)
1331. Chương 1331: Pháp tắc của ác ma (36)
1332. Chương 1332: Pháp tắc của ác ma (37)
1333. Chương 1333: Pháp tắc của ác ma (38)
1334. Chương 1334: Pháp tắc của ác ma (39)
1335. Chương 1335: Pháp tắc của ác ma (40)
1336. Chương 1336: Pháp tắc của ác ma (41)
1337. Chương 1337: Pháp tắc của ác ma (42)
1338. Chương 1338: Pháp tắc của ác ma (43)
1339. Chương 1339: Pháp tắc của ác ma (44)
1340. Chương 1340: Pháp tắc của ác ma (45)
1341. Chương 1341: Đại vương tuần núi (1)
1342. Chương 1342: Đại vương tuần núi (2)
1343. Chương 1343: Đại vương tuần núi (3)
1344. Chương 1344: Đại vương tuần núi (4)
1345. Chương 1345: Đại vương tuần núi (5)
1346. Chương 1346: Đại vương tuần núi (6)
1347. Chương 1347: Đại vương tuần núi (7)
1348. Chương 1348: Đại vương tuần núi (8)
1349. Chương 1349: Đại vương tuần núi (9)
1350. Chương 1350: Đại vương tuần núi (10)
1351. Chương 1351: Đại vương tuần núi (11)
1352. Chương 1352: Đại vương tuần núi (12)
1353. Chương 1353: Đại vương tuần núi (13)
1354. Chương 1354: Đại vương tuần núi (14)
1355. Chương 1355: Đại vương tuần núi (15)
1356. Chương 1356: Đại vương tuần núi (16)
1357. Chương 1357: Đại vương tuần núi (17)
1358. Chương 1358: Đại vương tuần núi (18)
1359. Chương 1359: Đại vương tuần núi (19)
1360. Chương 1360: Đại vương tuần núi (20)
1361. Chương 1361: Đại vương tuần núi (21)
1362. Chương 1362: Đại vương tuần núi (22)
1363. Chương 1363: Đại vương tuần núi (23)
1364. Chương 1364: Đại vương tuần núi (24)
1365. Chương 1365: Đại vương tuần núi (25)
1366. Chương 1366: Đại vương tuần núi (26)
1367. Chương 1367: Đại vương tuần núi (27)
1368. Chương 1368: Đại vương tuần núi (28)
1369. Chương 1369: Đại vương tuần núi (29)
1370. Chương 1370: Đại vương tuần núi (30)
1371. Chương 1371: Đại vương tuần núi (31)
1372. Chương 1372: Đại vương tuần núi (32)
1373. Chương 1373: Trăm sông đổ về một biển (1)
1374. Chương 1374: Trăm sông đổ về một biển (2)
1375. Chương 1375: Trăm sông đổ về một biển (3)
1376. Chương 1376: Trăm sông đổ về một biển (4)
1377. Chương 1377: Trăm sông đổ về một biển (5)
1378. Chương 1378: Trăm sông đổ về một biển (6)
1379. Chương 1379: Trăm sông đổ về một biển (7)
1380. Chương 1380: Trăm sông đổ về một biển (8)
1381. Chương 1381: Trăm sông đổ về một biển (9)
1382. Chương 1382: Trăm sông đổ về một biển (10)
1383. Chương 1383: Trăm sông đổ về một biển (11)
1384. Chương 1384: Trăm sông đổ về một biển (12)
1385. Chương 1385: Trăm sông đổ về một biển (13)
1386. Chương 1386: Trăm sông đổ về một biển (14)
1387. Chương 1387: Trăm sông đổ về một biển (15)
1388. Chương 1388: Trăm sông đổ về một biển (16)
1389. Chương 1389: Trăm sông đổ về một biển (17)
1390. Chương 1390: Trăm sông đổ về một biển (18)
1391. Chương 1391: Trăm sông đổ về một biển (19)
1392. Chương 1392: Trăm sông đổ về một biển (20)
1393. Chương 1393: Trăm sông đổ về một biển (21)
1394. Chương 1394: Trăm sông đổ về một biển (22)
1395. Chương 1395: Trăm sông đổ về một biển (23)
1396. Chương 1396: Trăm sông đổ về một biển (24)
1397. Chương 1397: Trăm sông đổ về một biển (25)
1398. Chương 1398: Trăm sông đổ về một biển (26)
1399. Chương 1399: Trăm sông đổ về một biển (27)
1400. Chương 1400: Trăm sông đổ về một biển (28)
1401. Chương 1401: Trăm sông đổ về một biển (29)
1402. Chương 1402: Trăm sông đổ về một biển (30)
1403. Chương 1403: Trăm sông đổ về một biển (31)
1404. Chương 1404: Trăm sông đổ về một biển (hoàn)
1405. Chương 1405: Thành phố giáp ranh (1)
1406. Chương 1406: Thành phố giáp ranh (2)
1407. Chương 1407: Thành phố giáp ranh (3)
1408. Chương 1408: Thành phố giáp ranh (4)
1409. Chương 1409: Thành phố giáp ranh (5)
1410. Chương 1410: Thành phố giáp ranh (6)
1411. Chương 1411: Thành phố giáp ranh (7)
1412. Chương 1412: Thành phố giáp ranh (8)
1413. Chương 1413: Thành phố giáp ranh (9)
1414. Chương 1414: Thành phố giáp ranh (10)
1415. Chương 1415: Thành phố giáp ranh (11)
1416. Chương 1416: Thành phố giáp ranh (12)
1417. Chương 1417: Thành phố giáp ranh (13)
1418. Chương 1418: Thành phố giáp ranh (14)
1419. Chương 1419: Thành phố giáp ranh (15)
1420. Chương 1420: Thành phố giáp ranh (16)
1421. Chương 1421: Thành phố giáp ranh (17)
1422. Chương 1422: Thành phố giáp ranh (18)
1423. Chương 1423: Thành phố giáp ranh (19)
1424. Chương 1424: Thành phố giáp ranh (20)
1425. Chương 1425: Thành phố giáp ranh (21)
1426. Chương 1426: Thành phố giáp ranh (22)
1427. Chương 1427: Thành phố giáp ranh (23)
1428. Chương 1428: Thành phố giáp ranh (24)
1429. Chương 1429: Thành phố giáp ranh (25)
1430. Chương 1430: Thành phố giáp ranh (26)
1431. Chương 1431: Thành phố giáp ranh (27)
1432. Chương 1432: Thành phố giáp ranh (28)
1433. Chương 1433: Ác bá của tinh tế (1)
1434. Chương 1434: Ác bá của tinh tế (2)
1435. Chương 1435: Ác bá của tinh tế (3)
1436. Chương 1436: Ác bá của tinh tế (4)
1437. Chương 1437: Ác bá của tinh tế (5)
1438. Chương 1438: Ác bá của tinh tế (6)
1439. Chương 1439: Ác bá của tinh tế (7)
1440. Chương 1440: Ác bá của tinh tế (8)
1441. Chương 1441: Ác bá của tinh tế (9)
1442. Chương 1442: Ác bá của tinh tế (10)
1443. Chương 1443: Ác bá của tinh tế (11)
1444. Chương 1444: Ác bá của tinh tế (12)
1445. Chương 1445: Ác bá của tinh tế (13)
1446. Chương 1446: Ác bá của tinh tế (14)
1447. Chương 1447: Ác bá của tinh tế (15)
1448. Chương 1448: Ác bá của tinh tế (16)
1449. Chương 1449: Ác bá của tinh tế (17)
1450. Chương 1450: Ác bá của tinh tế (18)
1451. Chương 1451: Ác bá của tinh tế (19)
1452. Chương 1452: Ác bá của tinh tế (20)
1453. Chương 1453: Ác bá của tinh tế (21)
1454. Chương 1454: Ác bá của tinh tế (22)
1455. Chương 1455: Ác bá của tinh tế (23)
1456. Chương 1456: Ác bá của tinh tế (24)
1457. Chương 1457: Ác bá của tinh tế (25)
1458. Chương 1458: Ác bá của tinh tế (26)
1459. Chương 1459: Ác bá của tinh tế (27)
1460. Chương 1460: Ác bá của tinh tế (28)
1461. Chương 1461: Ác bá của tinh tế (29)
1462. Chương 1462: Ác bá của tinh tế (30)
1463. Chương 1463: Ác bá của tinh tế (31)
1464. Chương 1464: Ác bá của tinh tế (32)
1465. Chương 1465: Ác bá của tinh tế (33)
1466. Chương 1466: Ác bá của tinh tế (34)
1467. Chương 1467: Ác bá của tinh tế (35)
1468. Chương 1468: Ác bá của tinh tế (36)
1469. Chương 1469: Ác bá của tinh tế (37)
1470. Chương 1470: Ác bá của tinh tế (38)
1471. Chương 1471: Ác bá của tinh tế (39)
1472. Chương 1472: Ác bá của tinh tế (40)
1473. Chương 1473: Ác bá của tinh tế (41)
1474. Chương 1474: Ác bá của tinh tế (42)
1475. Chương 1475: Ác bá của tinh tế (43)
1476. Chương 1476: Ác bá của tinh tế (44)
1477. Chương 1477: Ác bá của tinh tế (45)
1478. Chương 1478: Ác bá của tinh tế (46)
1479. Chương 1479: Ác bá của tinh tế (xong)
1480. Chương 1480: Xin chào trợ lý (1)
1481. Chương 1481: Xin chào trợ lý (2)
1482. Chương 1482: Xin chào trợ lý (3)
1483. Chương 1483: Xin chào trợ lý (4)
1484. Chương 1484: Xin chào trợ lý (5)
1485. Chương 1485: Trợ lý, chào anh (6)
1486. Chương 1486: Trợ lý, chào anh (7)
1487. Chương 1487: Trợ lý, chào anh (8)
1488. Chương 1488: Trợ lý, chào anh (9)
1489. Chương 1489: Trợ lý, chào anh (10)
1490. Chương 1490: Trợ lý, chào anh (11)
1491. Chương 1491: Trợ lý, chào anh (12)
1492. Chương 1492: Trợ lý, chào anh (13)
1493. Chương 1493: Trợ lý, chào anh (14)
1494. Chương 1494: Trợ lý, chào anh (15)
1495. Chương 1495: Trợ lý, chào anh (16)
1496. Chương 1496: Trợ lý, chào anh (17)
1497. Chương 1497: Trợ lý, chào anh (18)
1498. Chương 1498: Trợ lý, chào anh (19)
1499. Chương 1499: Trợ lý, chào anh (20)
1500. Chương 1500: Trợ lý, chào anh (21)
1501. Chương 1501: Trợ lý, chào anh (22)
1502. Chương 1502: Trợ lý, chào anh (23)
1503. Chương 1503: Trợ lý, chào anh (24)
1504. Chương 1504: Trợ lý, chào anh (25)
1505. Chương 1505: Trợ lý, chào anh (26)
1506. Chương 1506: Trợ lý, chào anh (27)
1507. Chương 1507: Trợ lý, chào anh (28)
1508. Chương 1508: Trợ lý, chào anh (29)
1509. Chương 1509: Trợ lý, chào anh (30)
1510. Chương 1510: Trợ lý, chào anh (31)
1511. Chương 1511: Trợ lý, chào anh (32)
1512. Chương 1512: Trợ lý, chào anh (33)
1513. Chương 1513: Nhược lạp (ngoại truyện 1)
1514. Chương 1514: Nhược lạp (ngoại truyện 2)
1515. Chương 1515: Cẩm lạc kinh thu (1)
1516. Chương 1516: Cẩm lạc kinh thu (2)
1517. Chương 1517: Cẩm lạc kinh thu (3)
1518. Chương 1518: Cẩm lạc kinh thu (4)
1519. Chương 1519: Cẩm lạc kinh thu (5)
1520. Chương 1520: Cẩm lạc kinh thu (6)
1521. Chương 1521: Cẩm lạc kinh thu (7)
1522. Chương 1522: Cẩm lạc kinh thu (8)
1523. Chương 1523: Cẩm lạc kinh thu (9)
1524. Chương 1524: Cẩm lạc kinh thu (10)
1525. Chương 1525: Cẩm lạc kinh thu (11)
1526. Chương 1526: Cẩm lạc kinh thu (12)
1527. Chương 1527: Cẩm lạc kinh thu (13)
1528. Chương 1528: Cẩm lạc kinh thu (14)
1529. Chương 1529: Cẩm lạc kinh thu (15)
1530. Chương 1530: Cẩm lạc kinh thu (16)
1531. Chương 1531: Cẩm lạc kinh thu (17)
1532. Chương 1532: Cẩm lạc kinh thu (18)
1533. Chương 1533: Cẩm lạc kinh thu (19)
1534. Chương 1534: Cẩm lạc kinh thu (20)
1535. Chương 1535: Cẩm lạc kinh thu (21)
1536. Chương 1536: Cẩm lạc kinh thu (22)
1537. Chương 1537: Cẩm lạc kinh thu (23)
1538. Chương 1538: Cẩm lạc kinh thu (24)
1539. Chương 1539: Cẩm lạc kinh thu (25)
1540. Chương 1540: Cẩm lạc kinh thu (26)
1541. Chương 1541: Cẩm lạc kinh thu (27)
1542. Chương 1542: Cẩm lạc kinh thu (28)
1543. Chương 1543: Cẩm lạc kinh thu (29)
1544. Chương 1544: Cẩm lạc kinh thu (30)
1545. Chương 1545: Cẩm lạc kinh thu (31)
1546. Chương 1546: Cẩm lạc kinh thu (hoàn)
1547. Chương 1547: Đại sư thông linh (1)
1548. Chương 1548: Đại sư thông linh (2)
1549. Chương 1549: Đại sư thông linh (3)
1550. Chương 1550: Đại sư thông linh (4)
1551. Chương 1551: Đại sư thông linh (5)
1552. Chương 1552: Đại sư thông linh (6)
1553. Chương 1553: Đại sư thông linh (7)
1554. Chương 1554: Đại sư thông linh (8)
1555. Chương 1555: Đại sư thông linh (9)
1556. Chương 1556: Đại sư thông linh (10)
1557. Chương 1557: Đại sư thông linh (11)
1558. Chương 1558: Đại sư thông linh (12)
1559. Chương 1559: Đại sư thông linh (13)
1560. Chương 1560: Đại sư thông linh (14)
1561. Chương 1561: Đại sư thông linh (15)
1562. Chương 1562: Đại sư thông linh (16)
1563. Chương 1563: Đại sư thông linh (17)
1564. Chương 1564: Đại sư thông linh (18)
1565. Chương 1565: Đại sư thông linh (19)
1566. Chương 1566: Đại sư thông linh (20)
1567. Chương 1567: Đại sư thông linh (21)
1568. Chương 1568: Đại sư thông linh (22)
1569. Chương 1569: Đại sư thông linh (23)
1570. Chương 1570: Đại sư thông linh (24)
1571. Chương 1571: Đại sư thông linh (25)
1572. Chương 1572: Đại sư thông linh (26)
1573. Chương 1573: Đại sư thông linh (27)
1574. Chương 1574: Đại sư thông linh (28)
1575. Chương 1575: Đại sư thông linh (29)
1576. Chương 1576: Đại sư thông linh (30)
1577. Chương 1577: Đại sư thông linh (31)
1578. Chương 1578: Đại sư thông linh (32)
1579. Chương 1579: Đại sư thông linh (33)
1580. Chương 1580: Đại sư thông linh (34)
1581. Chương 1581: Đại sư thông linh (35)
1582. Chương 1582: Đại sư thông linh (36)
1583. Chương 1583: Đại sư thông linh (37)
1584. Chương 1584: Đại sư thông linh (38)
1585. Chương 1585: Đại sư thông linh (39)
1586. Chương 1586: Đại sư thông linh (40)
1587. Chương 1587: Đại sư thông linh (41)
1588. Chương 1588: Đại sư thông linh (42)
1589. Chương 1589: Đại sư thông linh (43)
1590. Chương 1590: Đại sư thông linh (hoàn)
1591. Chương 1591: Pháp sư vong linh (1)
1592. Chương 1592: Pháp sư vong linh (2)
1593. Chương 1593: Pháp sư vong linh (3)
1594. Chương 1594: Pháp sư vong linh (4)
1595. Chương 1595: Pháp sư vong linh (5)
1596. Chương 1596: Pháp sư vong linh (6)
1597. Chương 1597: Pháp sư vong linh (7)
1598. Chương 1598: Pháp sư vong linh (8)
1599. Chương 1599: Pháp sư vong linh (9)
1600. Chương 1600: Pháp sư vong linh (10)
1601. Chương 1601: Pháp sư vong linh (11)
1602. Chương 1602: Pháp sư vong linh (12)
1603. Chương 1603: Pháp sư vong linh (13)
1604. Chương 1604: Pháp sư vong linh (14)
1605. Chương 1605: Pháp sư vong linh (15)
1606. Chương 1606: Pháp sư vong linh (16)
1607. Chương 1607: Pháp sư vong linh (17)
1608. Chương 1608: Pháp sư vong linh (18)
1609. Chương 1609: Pháp sư vong linh (19)
1610. Chương 1610: Pháp sư vong linh (20)
1611. Chương 1611: Pháp sư vong linh (21)
1612. Chương 1612: Pháp sư vong linh (22)
1613. Chương 1613: Pháp sư vong linh (23)
1614. Chương 1614: Pháp sư vong linh (24)
1615. Chương 1615: Pháp sư vong linh (25)
1616. Chương 1616: Pháp sư vong linh (26)
1617. Chương 1617: Pháp sư vong linh (27)
1618. Chương 1618: Pháp sư vong linh (28)
1619. Chương 1619: Pháp sư vong linh (29)
1620. Chương 1620: Pháp sư vong linh (30)
1621. Chương 1621: Pháp sư vong linh (31)
1622. Chương 1622: Pháp sư vong linh (32)
1623. Chương 1623: Pháp sư vong linh (33)
1624. Chương 1624: Pháp sư vong linh (34)
1625. Chương 1625: Pháp sư vong linh (35)
1626. Chương 1626: Pháp sư vong linh (36)
1627. Chương 1627: Pháp sư vong linh (37)
1628. Chương 1628: Pháp sư vong linh (38)
1629. Chương 1629: Pháp sư vong linh (39)
1630. Chương 1630: Pháp sư vong linh (hoàn)
1631. Chương 1631: Ôn cố tri tín (1)
1632. Chương 1632: Ôn cố tri tín (2)
1633. Chương 1633: Ôn cố tri tín (3)
1634. Chương 1634: Ôn cố tri tín (4)
1635. Chương 1635: Ôn cố tri tín (5)
1636. Chương 1636: Ôn cố tri tín (6)
1637. Chương 1637: Ôn cố tri tín (7)
1638. Chương 1638: Ôn cố tri tín (8)
1639. Chương 1639: Ôn cố tri tín (9)
1640. Chương 1640: Ôn cố tri tín (10)
1641. Chương 1641: Ôn cố tri tín (11)
1642. Chương 1642: Ôn cố tri tín (12)
1643. Chương 1643: Ôn cố tri tín (13)
1644. Chương 1644: Ôn cố tri tín (14)
1645. Chương 1645: Ôn cố tri tín (15)
1646. Chương 1646: Ôn cố tri tín (16)
1647. Chương 1647: Ôn cố tri tín (17)
1648. Chương 1648: Ôn cố tri tín (18)
1649. Chương 1649: Ôn cố tri tín (19)
1650. Chương 1650: Ôn cố tri tín (20)
1651. Chương 1651: Ôn cố tri tín (21)
1652. Chương 1652: Ôn cố tri tín (22)
1653. Chương 1653: Ôn cố tri tín (23)
1654. Chương 1654: Ôn cố tri tín (24)
1655. Chương 1655: Ôn cố tri tín (25)
1656. Chương 1656: Ôn cố tri tín (26)
1657. Chương 1657: Ôn cố tri tín (27)
1658. Chương 1658: Ôn cố tri tín (28)
1659. Chương 1659: Ôn cố tri tín (29)
1660. Chương 1660: Ôn cố tri tín (30)
1661. Chương 1661: Ôn cố tri tín (31)
1662. Chương 1662: Ôn cố tri tín (32)
1663. Chương 1663: Ôn cố tri tín (33)
1664. Chương 1664: Ôn cố tri tín (34)
1665. Chương 1665: Ôn cố tri tín (hoàn)
1666. Chương 1666: Trẫm là thiên hạ (1)
1667. Chương 1667: Trẫm là thiên hạ (2)
1668. Chương 1668: Trẫm là thiên hạ (3)
1669. Chương 1669: Trẫm là thiên hạ (4)
1670. Chương 1670: Trẫm là thiên hạ (5)
1671. Chương 1671: Trẫm là thiên hạ (6)
1672. Chương 1672: Trẫm là thiên hạ (7)
1673. Chương 1673: Trẫm là thiên hạ (8)
1674. Chương 1674: Trẫm là thiên hạ (9)
1675. Chương 1675: Trẫm là thiên hạ (10)
1676. Chương 1676: Trẫm là thiên hạ (11)
1677. Chương 1677: Trẫm là thiên hạ (12)
1678. Chương 1678: Trẫm là thiên hạ (13)
1679. Chương 1679: Trẫm là thiên hạ (14)
1680. Chương 1680: Trẫm là thiên hạ (15)
1681. Chương 1681: Trẫm là thiên hạ (16)
1682. Chương 1682: Trẫm là thiên hạ (17)
1683. Chương 1683: Trẫm là thiên hạ (18)
1684. Chương 1684: Trẫm là thiên hạ (19)
1685. Chương 1685: Trẫm là thiên hạ (20)
1686. Chương 1686: Trẫm là thiên hạ (21)
1687. Chương 1687: Trẫm là thiên hạ (22)
1688. Chương 1688: Trẫm là thiên hạ (23)
1689. Chương 1689: Trẫm là thiên hạ (24)
1690. Chương 1690: Trẫm là thiên hạ (25)
1691. Chương 1691: Trẫm là thiên hạ (26)
1692. Chương 1692: Trẫm là thiên hạ (27)
1693. Chương 1693: Trẫm là thiên hạ (28)
1694. Chương 1694: Trẫm là thiên hạ (29)
1695. Chương 1695: Trẫm là thiên hạ (30)
1696. Chương 1696: Trẫm là thiên hạ (31)
1697. Chương 1697: Trẫm là thiên hạ (32)
1698. Chương 1698: Trẫm là thiên hạ (33)
1699. Chương 1699: Trẫm là thiên hạ (34)
1700. Chương 1700: Trẫm là thiên hạ (35)
1701. Chương 1701: Trẫm là thiên hạ (36)
1702. Chương 1702: Trẫm là thiên hạ (37)
1703. Chương 1703: Trẫm là thiên hạ (38)
1704. Chương 1704: Trẫm là thiên hạ (39)
1705. Chương 1705: Trẫm là thiên hạ (40)
1706. Chương 1706: Trẫm là thiên hạ (hoàn)
1707. Chương 1707: Cơn giận của thần biển (1)
1708. Chương 1708: Cơn giận của thần biển (2)
1709. Chương 1709: Cơn giận của thần biển (3)
1710. Chương 1710: Cơn giận của thần biển (4)
1711. Chương 1711: Cơn giận của thần biển (5)
1712. Chương 1712: Cơn giận của thần biển (6)
1713. Chương 1713: Cơn giận của thần biển (7)
1714. Chương 1714: Cơn giận của thần biển (8)
1715. Chương 1715: Cơn giận của thần biển (9)
1716. Chương 1716: Cơn giận của thần biển (10)
1717. Chương 1717: Cơn giận của thần biển (11)
1718. Chương 1718: Cơn giận của thần biển (12)
1719. Chương 1719: Cơn giận của thần biển (13)
1720. Chương 1720: Cơn giận của thần biển (14)
1721. Chương 1721: Cơn giận của thần biển (15)
1722. Chương 1722: Cơn giận của thần biển (16)
1723. Chương 1723: Cơn giận của thần biển (17)
1724. Chương 1724: Cơn giận của thần biển (18)
1725. Chương 1725: Cơn giận của thần biển (19)
1726. Chương 1726: Cơn giận của thần biển (20)
1727. Chương 1727: Cơn giận của thần biển (21)
1728. Chương 1728: Cơn giận của thần biển (22)
1729. Chương 1729: Cơn giận của thần biển (23)
1730. Chương 1730: Cơn giận của thần biển (24)
1731. Chương 1731: Cơn giận của thần biển (25)
1732. Chương 1732: Cơn giận của thần biển (26)
1733. Chương 1733: Cơn giận của thần biển (27)
1734. Chương 1734: Cơn giận của thần biển (28)
1735. Chương 1735: Cơn giận của thần biển (29)
1736. Chương 1736: Cơn giận của thần biển (30)
1737. Chương 1737: Cơn giận của thần biển (31)
1738. Chương 1738: Cơn giận của thần biển (32)
1739. Chương 1739: Cơn giận của thần biển (33)
1740. Chương 1740: Cơn giận của thần biển (34)
1741. Chương 1741: Cơn giận của thần biển (35)
1742. Chương 1742: Cơn giận của thần biển (36)
1743. Chương 1743: Cơn giận của thần biển (hoàn)
1744. Chương 1744: Đại thần nghiện game (1)
1745. Chương 1745: Đại thần nghiện game (2)
1746. Chương 1746: Đại thần nghiện game (3)
1747. Chương 1747: Đại thần nghiện game (4)
1748. Chương 1748: Đại thần nghiện game (5)
1749. Chương 1749: Đại thần nghiện game (6)
1750. Chương 1750: Đại thần nghiện game (7)
1751. Chương 1751: Đại thần nghiện game (8)
1752. Chương 1752: Đại thần nghiện game (9)
1753. Chương 1753: Đại thần nghiện game (10)
1754. Chương 1754: Đại thần nghiện game (11)
1755. Chương 1755: Đại thần nghiện game (12)
1756. Chương 1756: Đại thần nghiện game (13)
1757. Chương 1757: Đại thần nghiện game (14)
1758. Chương 1758: Đại thần nghiện game (15)
1759. Chương 1759: Đại thần nghiện game (16)
1760. Chương 1760: Đại thần nghiện game (17)
1761. Chương 1761: Đại thần nghiện game (18)
1762. Chương 1762: Đại thần nghiện game (19)
1763. Chương 1763: Đại thần nghiện game (20)
1764. Chương 1764: Đại thần nghiện game (21)
1765. Chương 1765: Đại thần nghiện game (22)
1766. Chương 1766: Đại thần nghiện game (23)
1767. Chương 1767: Đại thần nghiện game (24)
1768. Chương 1768: Đại thần nghiện game (25)
1769. Chương 1769: Đại thần nghiện game (26)
1770. Chương 1770: Đại thần nghiện game (27)
1771. Chương 1771: Đại thần nghiện game (28)
1772. Chương 1772: Đại thần nghiện game (29)
1773. Chương 1773: Đại thần nghiện game (30)
1774. Chương 1774: Đại thần nghiện game (31)
1775. Chương 1775: Đại thần nghiện game (32)
1776. Chương 1776: Đại thần nghiện game (33)
1777. Chương 1777: Đại thần nghiện game (34)
1778. Chương 1778: Đại thần nghiện game (35)
1779. Chương 1779: Đại thần nghiện game (36)
1780. Chương 1780: Đại thần nghiện game (37)
1781. Chương 1781: Đại thần nghiện game (38)
1782. Chương 1782: Đại thần nghiện game (39)
1783. Chương 1783: Đại thần nghiện game (40)
1784. Chương 1784: Đại thần nghiện game (hoàn)
1785. Chương 1785: Sóng gió ở ngục giam (1)
1786. Chương 1786: Sóng gió ở ngục giam (2)
1787. Chương 1787: Sóng gió ở ngục giam (3)
1788. Chương 1788: Sóng gió ở ngục giam (4)
1789. Chương 1789: Sóng gió ở ngục giam (5)
1790. Chương 1790: Sóng gió ở ngục giam (6)
1791. Chương 1791: Sóng gió ở ngục giam (7)
1792. Chương 1792: Sóng gió ở ngục giam (8)
1793. Chương 1793: Sóng gió ở ngục giam (9)
1794. Chương 1794: Sóng gió ở ngục giam (10)
1795. Chương 1795: Sóng gió ở ngục giam (11)
1796. Chương 1796: Sóng gió ở ngục giam (12)
1797. Chương 1797: Sóng gió ở ngục giam (13)
1798. Chương 1798: Sóng gió ở ngục giam (14)
1799. Chương 1799: Sóng gió ở ngục giam (15)
1800. Chương 1800: Sóng gió ở ngục giam (16)
1801. Chương 1801: Sóng gió ở ngục giam (17)
1802. Chương 1802: Sóng gió ở ngục giam (18)
1803. Chương 1803: Sóng gió ở ngục giam (19)
1804. Chương 1804: Sóng gió ở ngục giam (20)
1805. Chương 1805: Sóng gió ở ngục giam (21)
1806. Chương 1806: Sóng gió ở ngục giam (22)
1807. Chương 1807: Sóng gió ở ngục giam (23)
1808. Chương 1808: Sóng gió ở ngục giam (24)
1809. Chương 1809: Sóng gió ở ngục giam (25)
1810. Chương 1810: Sóng gió ở ngục giam (26)
1811. Chương 1811: Sóng gió ở ngục giam (27)
1812. Chương 1812: Sóng gió ở ngục giam (28)
1813. Chương 1813: Sóng gió ở ngục giam (29)
1814. Chương 1814: Sóng gió ở ngục giam (30)
1815. Chương 1815: Sóng gió ở ngục giam (31)
1816. Chương 1816: Sóng gió ở ngục giam (hoàn)
1817. Chương 1817: Vua tinh linh (1)
1818. Chương 1818: Vua tinh linh (2)
1819. Chương 1819: Vua tinh linh (3)
1820. Chương 1820: Vua tinh linh (4)
1821. Chương 1821: Vua tinh linh (5)
1822. Chương 1822: Vua tinh linh (6)
1823. Chương 1823: Vua tinh linh (7)
1824. Chương 1824: Vua tinh linh (8)
1825. Chương 1825: Vua tinh linh (9)
1826. Chương 1826: Vua tinh linh (10)
1827. Chương 1827: Vua tinh linh (11)
1828. Chương 1828: Vua tinh linh (12)
1829. Chương 1829: Vua tinh linh (13)
1830. Chương 1830: Vua tinh linh (14)
1831. Chương 1831: Vua tinh linh (15)
1832. Chương 1832: Vua tinh linh (16)
1833. Chương 1833: Vua tinh linh (17)
1834. Chương 1834: Vua tinh linh (18)
1835. Chương 1835: Vua tinh linh (19)
1836. Chương 1836: Vua tinh linh (20)
1837. Chương 1837: Vua tinh linh (21)
1838. Chương 1838: Vua tinh linh (22)
1839. Chương 1839: Vua tinh linh (23)
1840. Chương 1840: Vua tinh linh (24)
1841. Chương 1841: Vua tinh linh (25)
1842. Chương 1842: Vua tinh linh (26)
1843. Chương 1843: Vua tinh linh (27)
1844. Chương 1844: Vua tinh linh (28)
1845. Chương 1845: Vua tinh linh (29)
1846. Chương 1846: Vua tinh linh (hoàn)
1847. Chương 1847: Ám dạ huyết chú (1)
1848. Chương 1848: Ám dạ huyết chú (2)
1849. Chương 1849: Ám dạ huyết chú (3)
1850. Chương 1850: Ám dạ huyết chú (4)
1851. Chương 1851: Ám dạ huyết chú (5)
1852. Chương 1852: Ám dạ huyết chú (6)
1853. Chương 1853: Ám dạ huyết chú (7)
1854. Chương 1854: Ám dạ huyết chú (8)
1855. Chương 1855: Ám dạ huyết chú (9)
1856. Chương 1856: Ám dạ huyết chú (10)
1857. Chương 1857: Ám dạ huyết chú (11)
1858. Chương 1858: Ám dạ huyết chú (12)
1859. Chương 1859: Ám dạ huyết chú (13)
1860. Chương 1860: Ám dạ huyết chú (14)
1861. Chương 1861: Ám dạ huyết chú (15)
1862. Chương 1862: Ám dạ huyết chú (16)
1863. Chương 1863: Ám dạ huyết chú (17)
1864. Chương 1864: Ám dạ huyết chú (18)
1865. Chương 1865: Ám dạ huyết chú (19)
1866. Chương 1866: Ám dạ huyết chú (20)
1867. Chương 1867: Ám dạ huyết chú (21)
1868. Chương 1868: Ám dạ huyết chú (22)
1869. Chương 1869: Ám dạ huyết chú (23)
1870. Chương 1870: Ám dạ huyết chú (24)
1871. Chương 1871: Ám dạ huyết chú (25)
1872. Chương 1872: Ám dạ huyết chú (26)
1873. Chương 1873: Ám dạ huyết chú (27)
1874. Chương 1874: Ám dạ huyết chú (28)
1875. Chương 1875: Ám dạ huyết chú (29)
1876. Chương 1876: Ám dạ huyết chú (30)
1877. Chương 1877: Ám dạ huyết chú (31)
1878. Chương 1878: Ám dạ huyết chú (32)
1879. Chương 1879: Ám dạ huyết chú (33)
1880. Chương 1880: Ám dạ huyết chú (34)
1881. Chương 1881: Ám dạ huyết chú (35)
1882. Chương 1882: Ám dạ huyết chú (36)
1883. Chương 1883: Ám dạ huyết chú (37)
1884. Chương 1884: Ám dạ huyết chú (38)
1885. Chương 1885: Ám dạ huyết chú (39)
1886. Chương 1886: Ám dạ huyết chú (40)
1887. Chương 1887: Tinh qua (ngoại truyện 1)
1888. Chương 1888: Tinh qua (ngoại truyện 2)
1889. Chương 1889: Hề mạn (ngoại truyện 1)
1890. Chương 1890: Hề mạn (ngoại truyện 2)
1891. Chương 1891: Đồng minh giang hồ (1)
1892. Chương 1892: Đồng minh giang hồ (2)
1893. Chương 1893: Đồng minh giang hồ (3)
1894. Chương 1894: Đồng minh giang hồ (4)
1895. Chương 1895: Đồng minh giang hồ (5)
1896. Chương 1896: Đồng minh giang hồ (6)
1897. Chương 1897: Đồng minh giang hồ (7)
1898. Chương 1898: Đồng minh giang hồ (8)
1899. Chương 1899: Đồng minh giang hồ (9)
1900. Chương 1900: Đồng minh giang hồ (10)
1901. Chương 1901: Đồng minh giang hồ (11)
1902. Chương 1902: Đồng minh giang hồ (12)
1903. Chương 1903: Đồng minh giang hồ (13)
1904. Chương 1904: Đồng minh giang hồ (14)
1905. Chương 1905: Đồng minh giang hồ (15)
1906. Chương 1906: Đồng minh giang hồ (16)
1907. Chương 1907: Đồng minh giang hồ (17)
1908. Chương 1908: Đồng minh giang hồ (18)
1909. Chương 1909: Đồng minh giang hồ (19)
1910. Chương 1910: Đồng minh giang hồ (20)
1911. Chương 1911: Đồng minh giang hồ (21)
1912. Chương 1912: Đồng minh giang hồ (22)
1913. Chương 1913: Đồng minh giang hồ (23)
1914. Chương 1914: Đồng minh giang hồ (24)
1915. Chương 1915: Đồng minh giang hồ (25)
1916. Chương 1916: Đồng minh giang hồ (26)
1917. Chương 1917: Đồng minh giang hồ (27)
1918. Chương 1918: Đồng minh giang hồ (28)
1919. Chương 1919: Đồng minh giang hồ (29)
1920. Chương 1920: Đồng minh giang hồ (30)
1921. Chương 1921: Đồng minh giang hồ (31)
1922. Chương 1922: Đồng minh giang hồ (32)
1923. Chương 1923: Sinh tồn trên sa mạc (1)
1924. Chương 1924: Sinh tồn trên sa mạc (2)
1925. Chương 1925: Sinh tồn trên sa mạc (3)
1926. Chương 1926: Sinh tồn trên sa mạc (4)
1927. Chương 1927: Sinh tồn trên sa mạc (5)
1928. Chương 1928: Sinh tồn trên sa mạc (6)
1929. Chương 1929: Sinh tồn trên sa mạc (7)
1930. Chương 1930: Sinh tồn trên sa mạc (8)
1931. Chương 1931: Sinh tồn trên sa mạc (9)
1932. Chương 1932: Sinh tồn trên sa mạc (10)
1933. Chương 1933: Sinh tồn trên sa mạc (11)
1934. Chương 1934: Sinh tồn trên sa mạc (12)
1935. Chương 1935: Sinh tồn trên sa mạc (13)
1936. Chương 1936: Sinh tồn trên sa mạc (14)
1937. Chương 1937: Sinh tồn trên sa mạc (15)
1938. Chương 1938: Sinh tồn trên sa mạc (16)
1939. Chương 1939: Sinh tồn trên sa mạc (17)
1940. Chương 1940: Sinh tồn trên sa mạc (18)
1941.